SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Klasa: IV

Temat: Zadania praktyczne - obliczenia zegarowe.

Prowadzący: Beata Laube

Cele lekcji:

Uczeń:

¤  poznasz różne rodzaje zegarów,

¤  wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach,

¤  odczytuje wskazania zegara w systemach 12 i 24 - godzinnym,

¤  dodaje i odejmuje liczby naturalne,

¤  czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe,

¤  wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny dla niego zapis informacji i danych z treści zadania,

¤  dostrzega zależności między podanymi informacjami.

Cele sformułowane w języku ucznia:

¤  znasz różne rodzaje zegarów,

¤  odczytujesz godziny na zegarze w systemie 12 i 24 - godzinnym,

¤  potrafisz wskazać podaną godzinę na zegarze,

¤  wykonujesz proste obliczenia zegarowe.

Metody i formy pracy: gra dydaktyczna, pogadanka, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: zegary wskazówkowe i elektroniczne, kartki z napisami: 15 minut, 30 minut,
2 godziny, 1 godzina, pół godziny, półtorej godziny, tablica interaktywna.

PRZEBIEG LEKCJI

1.      Część organizacyjno - porządkowa.

2.      Podanie tematu lekcji i celów lekcji.

3.      Burza mózgów na temat jednostek czasu

-       W jakich jednostkach mierzymy czas?

-       Ile minut ma godzina?

-       Ile minut ma kwadrans?

-       Ile sekund ma minuta?

-       Ile sekund ma godzina?

-       Ile godzin ma doba?

-       Jakie przyrządy służą do odmierzania czasu?

-       W jaki sposób możemy podać czas odczytany na zegarze?

4.      Na dobry początek - nauczyciel objaśnia zasady gry "Strażnik czasu" na podstawie opisu ze s. 68
z podręcznika i opisuje pomoce, które będą potrzebne. Uczniowie rozgrywają grę w parach.

5.      Ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu czasu:

-       ćwiczenia interaktywne ze s. 72 z multibooka - wskazywanie na zegarze godziny po upływie określonego czasu od podanej godziny,

-       ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem serwisu testowego ThatQuiz.

6.      Postawienie pytania kluczowego: Czas w sytuacjach z życia codziennego?

7.      Podsumowanie zajęć:

a)     informacja zwrotna Uczeń - Nauczyciel

-      Czy wszystko co robiliśmy, było dla Was jasne?

-      W jakich sytuacjach odmierzamy czas?

-      Jak ustawić wskazówki zegara, aby pokazywał godzinę 16:45?

-      Co na lekcji sprawiało największą trudność?

b)     informacja zwrotna Nauczyciel - Uczeń będzie podawana na bieżąco, po wykonaniu ćwiczenia,

c)     zadanie pracy domowej zad. 3-5 s.32 w zeszycie ćwiczeń.

 

8.      Pożegnanie klasy i podziękowanie za zajęcia.

 

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Klasa: IV

Temat: Zadania praktyczne - obliczenia kalendarzowe.

Prowadzący: Beata Laube

Cele lekcji:

Uczeń:

¤  zna nazwy i numery kolejnych miesięcy oraz liczbę ich dni,

¤  stosuje cyfry rzymskie do oznaczania miesięcy w zapisie daty,

¤  liczby zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym i odwrotnie,

¤  zna pojęcia: rok zwykły, rok przestępny, kwartał i wiek,

¤  wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach i latach,

¤  dodaje i odejmuje liczby naturalne,

¤  czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe,

¤  wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny dla niego zapis informacji i danych z treści zadania,

¤  dostrzega zależności między podanymi informacjami.

Cele sformułowane w języku ucznia:

¤  nazywasz kolejne dni tygodnia,

¤  znasz nazwy i numery kolejnych miesięcy oraz liczbę ich dni,

¤  obliczasz upływ czasu pomiędzy dwiema datami,

¤  wykonujesz proste obliczenia na miesiącach i latach.

Metody i formy pracy: gra dydaktyczna, pogadanka, praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne: kalendarz ścienny na cały rok, domino (załącznik nr 1), tablica interaktywna.

PRZEBIEG LEKCJI

1.      Część organizacyjno - porządkowa.

2.      Sprawdzenie pracy domowej.

3.      Podanie tematu lekcji, celów i przebiegu lekcji.

4.      Postawienie pytania kluczowego: Jak zapisujemy daty?

5.      Ustalenie kryterium sukcesu: NaCoBeZu  - na co będziemy zwracać uwagę oceniając pracę.

! prawidłowe nazywanie kolejnych dni tygodnia,

! prawidłowe zapisywanie daty,

! określanie wieku wydarzenia,

! podziału roku na różne sposoby.

6.      Na dobry początek - nauczyciel objaśnia zasady gry "Co słychać w kalendarzu" ze s. 75
z podręcznika. Uczniowie pracują w grupach 4 - osobowych odpowiadając na kolejne pytania, przypominają sobie podstawowe wiadomości związane z kalendarzem.

7.      Cyfry rzymskie:

-       uczniowie zapoznają się z tekstem ze s. 76 w podręczniku dotyczącym zapisu liczb
w systemie rzymskim,

-       uczniowie wspólnie odpowiadają na pytanie zawarte w zadaniu 2 s. 77 z podręcznika,

-       uczniowie rozwiązują samodzielnie zadanie 1 s. 77 z podręcznika.

8.      Podział czasu na wieki, lata, kwartały, miesiące i dni - uczniowie zapoznają się z tekstem ze
s. 76 - 77 z podręcznika.

9.      Pogadanka na temat kalendarza:

-       Co widzimy w kalendarzu?

-       Co możemy z niego odczytać?

-       Ile kwartałów jest w roku?

-       Ile miesięcy jest w kwartale?

-       W którym kwartale jest kwiecień?

-       Ile dni mają poszczególne miesiące? (nauczyciel pokazuje metodę mnemotechniczną
z kostkami dłoni zaciśniętej w pięść)

-       Ile dni ma czerwiec? A ile październik?

-       Dwa kolejne miesiące mają tyle samo dni. Które to miesiące?

10.  Nauczyciel wyjaśnia pojęcie wiek.

11.  Uczniowie określają, do którego wieku należą lata: 2012, 1901, 1899, 1410, 25, 966.

12.  Ćwiczenia interaktywne ze s. 72 z multibooka.

13.  Uczniowie udzielają odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie kluczowe.

14.  Podsumowanie zajęć:

a)     informacja zwrotna Uczeń - Nauczyciel

-      Czy wszystko co robiliśmy, było dla Was jasne?

-      Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?

-      Co było najłatwiejsze, a co sprawiało problemy?

b)     informacja zwrotna Nauczyciel - Uczeń będzie podawana na bieżąco, po wykonaniu ćwiczenia.

15.  Pożegnanie klasy i podziękowanie za zajęcia.

 

 

Załącznik nr 1.

 

XII wiek

rok zwykły

60 minut

1275 rok

15 minut

 

maj

30 dni

jeden wiek

28 lub
29 dni

kwartał

24 godziny

1200 rok

365 dni

jeden kwadrans

100 lat

jedna doba

XIII wiek

rok przestępny

31 dni

1 godzina

366 dni

luty

3 miesiące

 

wrzesień