KLASA : II                                                                                                                                               

EDUKACJA: przyrodnicza

TEMAT : Rośliny występujące na naszych łąkach

CELE: uczeń

- potrafi rozpoznać i nazwać wybrane rośliny łąkowe( wskazuje chronione i lecznicze)

- wie co to jest łąka (ekosystem),

- korzysta z Internetu jako źródła informacji,

- słucha z uwaga wypowiedzi innych,

- odczytuje nazwy roślin i zwierząt,

FORMY: indywidualna i zbiorowa,

METODY:

Pokaz multimedialny, rozmowa- dyskusja kierowana, działalności praktycznej,

POMOCE: karty pracy, zdjęcia – slajdy roślin, gra domino, film ze strony internetowej ,,scholaris’’, laptop, tablica interaktywna

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I  cz. wstępna

Sprawdzenie i prezentacja pracy domowej ( tematem poprzedniej lekcji były zwierzęta żyjące na łące- zadanie polegało na pokolorowaniu i nazwaniu kilku zwierząt) .

Prezentacja krótkiego filmu o łące. http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/49490

Postawienie pytania, co będzie tematem dzisiejszej lekcji.

II cz. realizacyjna

Przedstawienie celu lekcji i krótkiej definicja łąki.

Łąki to duże tereny trawiaste, pozbawione drzew i krzewów. Ludzie na łąkach wypasają zwierzęta oraz koszą trawę, aby pozyskać paszę - pożywienie dla zwierząt w okresie zimowym.

Prezentacja zdjęć roślin występujących na łące, wskazanie wśród nich chronionych oraz leczniczych.

.http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/103672

Krotki test z wykorzystaniem komputera i internetu. http://portal.scholaris.pl/resources/run/id/103673

(można też wykorzystać film YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=TggL1nlGXX0

Rozpoznawanie i podpisywanie wybranych roślin (praca indywidualna na ocenę) zał.1 

III  cz. podsumowująca

Zabawa utrwalająca nazwy roślin i zwierząt (poznane na lekcjach wcześniejszych) – domino obrazkowo-wyrazowe. zał.2

Przedstawienie pracy domowej.

Pokolorowanie obrazków konturowych poznanych roślin, z których powstanie album ,,Nasza łąka"( razem z poprzednią pracą domową).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I


Temat lekcji: Literowe opowieści – zi jak ziarno
Prowadząca: Anna Purgal

Liczba godzin: 3 ( edukacja polonistyczna, przyrodnicza , plastyczna)
Materiały i pomoce: fotografie ziaren zbóż-Internet, plansza interaktywna – Etapy powstawania chleba, chleb wieloziarnisty, masło, wklejki do zeszytu- rodzaje zbóż, szarfy, pachołki, woreczki, plastelina, plastikowe opakowania po serkach, kartoniki niebieskie i czerwone, gazety, magnetofon, multibook


Cele lekcji:
Uczeń:
-słucha ze zrozumieniem krótkiego opowiadania
-potrafi odczytać wyrazy ze zmiękczeniem zi i je napisać
-zna walory odżywcze pieczywa wieloziarnistego
-potrafi wykonać ciekawą prace plastyczną z materiału przyrodniczego

1.Powitanie i sprawdzenie pracy domowej.
2.Słuchanie opowiadania N. o ziarnie.
3.Odpowiadanie na pytania N. dotyczące wysłuchanego tekstu.
4. Wprowadzenie zmiękczeń zi, Zi. Multibook Nowa Era

- wyraz podstawowy ziarno oraz zdjęcia ziaren
- analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego
- podanie przykładów wyrazów z głoską zi
- analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego
- określanie rodzaju głoski zi i zaznaczania jej w modelu głoskowym
- liczenie samogłosek i spółgłosek w wyrazie podstawowym, podział na sylaby
- prezentacja zmiękczeń Zi małego i dużego
- formowanie zmiękczeń z plasteliny
- wyszukiwanie zmiękczeń w gazetach
- wymawianie nazw obrazków głoskami
- kolorowanie okienek na niebiesko
- wyszukiwanie w każdej ramce wyrazów z zi i ich czytanie
- demonstracja pisanych zmiękczeń Multibook
- pokaz pisania zmiękczeń
- pisanie zmiękczeń w powietrzu, palcem po ławce, na plecach kolegi
- pisanie zmiękczeń po śladzie i samodzielnie


Pisanie zmiękczeń na tablicy interaktywnej w liniaturze
- prezentacja zdania zapisanego pismem kaligraficznym Multibook

5.Przerwa śródlekcyjna-słuchanie piosenki o literce zi,
ilustrowanie ciałem tekstu piosenki, skoki, obroty Magnetofon

6. Czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania Podręcznik Multibook
7. Odczytywanie wyrazów.
8. Łączenie wyrazów w pary.
9. Rozróżnianie liter z, zi, ź.
-oglądanie zdjęcia ptaka Internet
-opis wyglądu ptaka
-odczytywanie nazwy ptaka
10. Pokaz i degustacja różnego rodzaju chleba .Scholaris– ilustracje rodzajów chleba
11. Etapy powstawania chleba.
Wykonanie zadania na tablicy interaktywnej-wyprawa na pole. Scholaris
-ustalenie kolejności zdarzeń wg obrazków
-rodzaje zbóż – dopasowywanie nazw do obrazków.


12.Wykonanie różnych motywów kwiatowych z plasteliny i ziaren.
13.Pożegnanie dzieci

 

 


Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Klasa: IV

Nauczyciel: Anna Sekuła

Temat:  Państwa niemieckojęzyczne i ich stolice

Data: 11.01.2019r.

 

Cele

a) Wiadomości

Uczeń:

·         nazywa państwa niemieckojęzyczne i ich stolice.

b) Umiejętności

Uczeń:

·         potrafi wskazać na mapie państwa niemieckojęzyczne oraz ich stolice,

·         wymawia prawidłowo pod względem fonetycznym poznane nazwy państw,

·         potrafi rozpoznać flagę państwa niemieckojęzycznego,

·         potrafi utworzyć zdanie oznajmujące,

·         rozwiązuje krzyżówkę językową

·         rozpoznaje kontury państw niemeickojęzycznych

 

Pytanie kluczowe:

Dlaczego dowiadujemy się jakie państwa są niemieckojęzyczne?

 

Metody:

-podająca

- ćwiczenia praktyczne

-ćwiczenia z tablicą interaktywną

-pokazowa

Formy: praca indywidualna, praca z całą klasą  ,

Środki dydaktyczne:
-
tablica interaktywna, mapa, ćwiczenie,
fotokopie z konturami państw, rysunek z mieszkańcami różnych państw 

PRZEBIEG LEKCJI:

1.      Część organizacyjno – porządkowa.

Ø  Przywitanie uczniów. Sprawdzenie obecności.

Ø  Sprawdzenie pracy domowej

2.      Zadanie pytania kluczowego.

3.      Zapisanie tematu  lekcji.

4.      Opowiedzenie o  celach  lekcji

 

 

Aktywne wprowadzenie:

Ø  Nauczyciel pokazuje uczniom na tablicy interaktywnej kraje niemieckojęzyczne ich kontury i stolice, oraz flagi państwowe

Ø  Uczniowie na fotokopii z konturami państw uzupełniają ich nazwy

Ø  Wykonywanie ćwiczeń na tablicy interaktywnej ( rozpoznawanie flag, dopasowywanie stolic do państw, rozwiązywanie krzyżówki, rozpoznawanie przynależności narodowych-układnie zdań)

 

 

5.      Podsumowanie zajęć –samoocena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO

 

Klasa: VIII

Temat: Mickiewicz od innej strony.

Prowadzący: Karolina Lachowska – Majchrzak

Cele lekcji:

Uczeń:

·         rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich korzysta z informacji,

·         rozwija umiejętność efektywnego posługiwania się zasobami internetowymi,

·         rozwija umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonuje ich selekcji, syntezy oraz wartościowania,

·         rozwija umiejętność formułowania wypowiedzi argumentacyjnej.

Celem lekcji jest również uświadomienie uczniom, że z Internetu czerpiemy jedynie informacje. Wiedzę zdobywamy z książek.

Cele sformułowane w języku ucznia:

·         utrwalisz i poszerzysz wiadomości na temat Adama Mickiewicza,

·         rozwiniesz umiejętność samodzielnego docierania do informacji,

·          udoskonalisz umiejętność argumentowania.

Metody i formy pracy: metoda aktywizująca, rozmowa nauczająca, praca z wykorzystaniem TIK; formy – grupowa i zbiorowa.

Środki dydaktyczne: pokaz multimedialny, komputer, projektor, karty pracy z zadaniami dla grup.

 

PRZEBIEG LEKCJI:

1.      Część organizacyjno – porządkowa.

2.      Zapisanie tematu i celów lekcji.

3.      Rozmowa na temat korzystania z zasobów internetowych a bibliotecznych. Omówienie wartości merytorycznej każdej z nich.

4.      Uczniowie przypominają tytuły poznanych utworów Adama Mickiewicza.

5.      Nauczyciel wyświetla na projektorze obrazy. Zadaniem uczniów jest wskazanie
i uzasadnienie, jaki utwór Mickiewicza mógłby być nim zilustrowany (rozwijanie umiejętności argumentowania).

6.      Podział klasy na 5 grup – praca z wykorzystaniem TIK.

·         uczniowie wstukują do wyszukiwarki internetowej Google hasło „Mickiewicz” – na podstawie wyglądu i zawartości stron starają się ocenić ich wartość merytoryczną,

·         rozdanie grupom kart pracy z poleceniami do wykonania – grupy pracują
z wykorzystaniem Internetu, wyszukują informacji na temat Adama Mickiewicza.

7.      Zaprezentowanie wyników pracy przez poszczególne grupy – nauczyciel na tablicy rysuje tabelę, w której zapisuje wyniki grup.

8.      Ocena pracy uczniów.

9.      Podsumowanie pracy – wyciagnięcie wniosku, że w Internecie zdobędziemy tylko podstawowe informacje na dany temat; jeśli chcemy pogłębić wybrane zagadnienie, zazwyczaj musimy poszukać dobrego opracowania książkowego.

10.  Refleksje uczniów:

Na dzisiejszej lekcji zrozumiałem, że …..

Dowiedziałem się również ……

Zapamiętałem ……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania dla grup

I. Zapoznajcie się z tekstem „Dwa stulecia krucjat” i mapą „Wyprawy krzyżowe” ze str. 124 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na pytania:

1. W którym roku doszło do pierwszej krucjaty?

2. Z jakich krajów pochodzili uczestnicy pierwszej wyprawy krzyżowej?

3. W jaki sposób doszło do powstania Królestwa Jerozolimskiego?

4. Ile odbyło się krucjat?

 

II.  Zapoznajcie się z tekstem „Zakony rycerskie” i ramką „Rycerze-zakonnicy” ze str. 125 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na pytania:

1. Jakie były główne zadania zakonów rycerskich?

2. Komu podlegały wszystkie zakony rycerskie?

3. Jakie zakony rycerskie powstały podczas wypraw krzyżowych?

4. Jaki los spotkał poszczególne zakony rycerskie po klęsce krucjat?

 

III. Zapoznajcie się z tekstem „Skutki wypraw krzyżowych” ze str. 126 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na pytania:

1. Jakie były negatywne skutki wypraw krzyżowych?
2. Jakie były pozytywne skutki wypraw krzyżowych?

3. Jakie pozostałości po krzyżowcach na Bliskim Wschodzie przetrwały do naszych czasów?

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Zapoznajcie się z tekstem „Dwa stulecia krucjat” i mapą „Wyprawy krzyżowe” ze str. 124 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na pytania:

1. W którym roku doszło do pierwszej krucjaty?

2. Z jakich krajów pochodzili uczestnicy pierwszej wyprawy krzyżowej?

3. W jaki sposób doszło do powstania Królestwa Jerozolimskiego?

4. Ile odbyło się krucjat?

 

 

 

II.  Zapoznajcie się z tekstem „Zakony rycerskie” i ramką „Rycerze-zakonnicy” ze str. 125 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na pytania:

1. Jakie były główne zadania zakonów rycerskich?

2. Komu podlegały wszystkie zakony rycerskie?

3. Jakie zakony rycerskie powstały podczas wypraw krzyżowych?

4. Jaki los spotkał poszczególne zakony rycerskie po klęsce krucjat?

 

 

 

 

III. Zapoznajcie się z tekstem „Skutki wypraw krzyżowych” ze str. 126 podręcznika. Następnie odpowiedzcie na pytania:

1. Jakie były negatywne skutki wypraw krzyżowych?
2. Jakie były pozytywne skutki wypraw krzyżowych?

3. Jakie pozostałości po krzyżowcach na Bliskim Wschodzie przetrwały do naszych czasów?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

NACOBEZU (do zadania w grupach)

1.      Napiszecie list na osobnej kartce na co najmniej pół strony.

2.      W liście musicie zawrzeć wszystkie jego charakterystyczne elementy (zwroty grzecznościowe, datę i miejsce, podpis, akapity, zwroty do adresata z wielkiej litery).

3.      Zachowacie odpowiednią formę graficzną listu.

4.      W liście zaapelujecie do Hipolita Cegielskiego, aby zadbał o poprawę warunków pracy robotników w jego zakładach przemysłowych.

5.      Wezwiecie fabrykanta do podjęcia konkretnych działań – zaproponujecie, co może zmienić, użyjecie odpowiednich argumentów.

6.      Zadbacie o poprawność językową, interpunkcyjną i ortograficzną wypowiedzi.

 

 

 

 

 

KARTA OCENY PRACY

TAK

NIE

List napisany jest na co najmniej pół strony.

 

 

List zawiera wszystkie char akt erystyczne elementy(zwroty grzecznościowe, datę i miejsce, podpis, akapity, zwroty do adresata
z wielkiej litery).

 

 

Zachowana jest odpowiednia forma graficzna listu.

 

 

List jest apelem do Hipolita Cegielskiego, aby zadbał o poprawę warunków pracy robotników w jego fabryce.

 

 

List zawiera propozycje konkretnych działań, argumenty.

 

 

List nie zawiera błędów językowych, interpunkcyjnych i ortograficznych.

 

 

 

 

 

 

 

 


SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Klasa: IV

Temat: Zadania praktyczne - obliczenia zegarowe.

Prowadzący: Beata Laube

Cele lekcji:

Uczeń:

¤  poznasz różne rodzaje zegarów,

¤  wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach,

¤  odczytuje wskazania zegara w systemach 12 i 24 - godzinnym,

¤  dodaje i odejmuje liczby naturalne,

¤  czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe,

¤  wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny dla niego zapis informacji i danych z treści zadania,

¤  dostrzega zależności między podanymi informacjami.

Cele sformułowane w języku ucznia:

¤  znasz różne rodzaje zegarów,

¤  odczytujesz godziny na zegarze w systemie 12 i 24 - godzinnym,

¤  potrafisz wskazać podaną godzinę na zegarze,

¤  wykonujesz proste obliczenia zegarowe.

Metody i formy pracy: gra dydaktyczna, pogadanka, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: zegary wskazówkowe i elektroniczne, kartki z napisami: 15 minut, 30 minut,
2 godziny, 1 godzina, pół godziny, półtorej godziny, tablica interaktywna.

PRZEBIEG LEKCJI

1.      Część organizacyjno - porządkowa.

2.      Podanie tematu lekcji i celów lekcji.

3.      Burza mózgów na temat jednostek czasu

-       W jakich jednostkach mierzymy czas?

-       Ile minut ma godzina?

-       Ile minut ma kwadrans?

-       Ile sekund ma minuta?

-       Ile sekund ma godzina?

-       Ile godzin ma doba?

-       Jakie przyrządy służą do odmierzania czasu?

-       W jaki sposób możemy podać czas odczytany na zegarze?

4.      Na dobry początek - nauczyciel objaśnia zasady gry "Strażnik czasu" na podstawie opisu ze s. 68
z podręcznika i opisuje pomoce, które będą potrzebne. Uczniowie rozgrywają grę w parach.

5.      Ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu czasu:

-       ćwiczenia interaktywne ze s. 72 z multibooka - wskazywanie na zegarze godziny po upływie określonego czasu od podanej godziny,

-       ćwiczenia interaktywne z wykorzystaniem serwisu testowego ThatQuiz.

6.      Postawienie pytania kluczowego: Czas w sytuacjach z życia codziennego?

7.      Podsumowanie zajęć:

a)     informacja zwrotna Uczeń - Nauczyciel

-      Czy wszystko co robiliśmy, było dla Was jasne?

-      W jakich sytuacjach odmierzamy czas?

-      Jak ustawić wskazówki zegara, aby pokazywał godzinę 16:45?

-      Co na lekcji sprawiało największą trudność?

b)     informacja zwrotna Nauczyciel - Uczeń będzie podawana na bieżąco, po wykonaniu ćwiczenia,

c)     zadanie pracy domowej zad. 3-5 s.32 w zeszycie ćwiczeń.

 

8.      Pożegnanie klasy i podziękowanie za zajęcia.

 

SCENARIUSZ LEKCJI MATEMATYKI

Klasa: IV

Temat: Zadania praktyczne - obliczenia kalendarzowe.

Prowadzący: Beata Laube

Cele lekcji:

Uczeń:

¤  zna nazwy i numery kolejnych miesięcy oraz liczbę ich dni,

¤  stosuje cyfry rzymskie do oznaczania miesięcy w zapisie daty,

¤  liczby zapisane w systemie rzymskim przedstawia w systemie dziesiątkowym i odwrotnie,

¤  zna pojęcia: rok zwykły, rok przestępny, kwartał i wiek,

¤  wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach i latach,

¤  dodaje i odejmuje liczby naturalne,

¤  czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe,

¤  wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodny dla niego zapis informacji i danych z treści zadania,

¤  dostrzega zależności między podanymi informacjami.

Cele sformułowane w języku ucznia:

¤  nazywasz kolejne dni tygodnia,

¤  znasz nazwy i numery kolejnych miesięcy oraz liczbę ich dni,

¤  obliczasz upływ czasu pomiędzy dwiema datami,

¤  wykonujesz proste obliczenia na miesiącach i latach.

Metody i formy pracy: gra dydaktyczna, pogadanka, praca z podręcznikiem.

Środki dydaktyczne: kalendarz ścienny na cały rok, domino (załącznik nr 1), tablica interaktywna.

PRZEBIEG LEKCJI

1.      Część organizacyjno - porządkowa.

2.      Sprawdzenie pracy domowej.

3.      Podanie tematu lekcji, celów i przebiegu lekcji.

4.      Postawienie pytania kluczowego: Jak zapisujemy daty?

5.      Ustalenie kryterium sukcesu: NaCoBeZu  - na co będziemy zwracać uwagę oceniając pracę.

! prawidłowe nazywanie kolejnych dni tygodnia,

! prawidłowe zapisywanie daty,

! określanie wieku wydarzenia,

! podziału roku na różne sposoby.

6.      Na dobry początek - nauczyciel objaśnia zasady gry "Co słychać w kalendarzu" ze s. 75
z podręcznika. Uczniowie pracują w grupach 4 - osobowych odpowiadając na kolejne pytania, przypominają sobie podstawowe wiadomości związane z kalendarzem.

7.      Cyfry rzymskie:

-       uczniowie zapoznają się z tekstem ze s. 76 w podręczniku dotyczącym zapisu liczb
w systemie rzymskim,

-       uczniowie wspólnie odpowiadają na pytanie zawarte w zadaniu 2 s. 77 z podręcznika,

-       uczniowie rozwiązują samodzielnie zadanie 1 s. 77 z podręcznika.

8.      Podział czasu na wieki, lata, kwartały, miesiące i dni - uczniowie zapoznają się z tekstem ze
s. 76 - 77 z podręcznika.

9.      Pogadanka na temat kalendarza:

-       Co widzimy w kalendarzu?

-       Co możemy z niego odczytać?

-       Ile kwartałów jest w roku?

-       Ile miesięcy jest w kwartale?

-       W którym kwartale jest kwiecień?

-       Ile dni mają poszczególne miesiące? (nauczyciel pokazuje metodę mnemotechniczną
z kostkami dłoni zaciśniętej w pięść)

-       Ile dni ma czerwiec? A ile październik?

-       Dwa kolejne miesiące mają tyle samo dni. Które to miesiące?

10.  Nauczyciel wyjaśnia pojęcie wiek.

11.  Uczniowie określają, do którego wieku należą lata: 2012, 1901, 1899, 1410, 25, 966.

12.  Ćwiczenia interaktywne ze s. 72 z multibooka.

13.  Uczniowie udzielają odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie kluczowe.

14.  Podsumowanie zajęć:

a)     informacja zwrotna Uczeń - Nauczyciel

-      Czy wszystko co robiliśmy, było dla Was jasne?

-      Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?

-      Co było najłatwiejsze, a co sprawiało problemy?

b)     informacja zwrotna Nauczyciel - Uczeń będzie podawana na bieżąco, po wykonaniu ćwiczenia.

15.  Pożegnanie klasy i podziękowanie za zajęcia.

 

 

Załącznik nr 1.

 

XII wiek

rok zwykły

60 minut

1275 rok

15 minut

 

maj

30 dni

jeden wiek

28 lub
29 dni

kwartał

24 godziny

1200 rok

365 dni

jeden kwadrans

100 lat

jedna doba

XIII wiek

rok przestępny

31 dni

1 godzina

366 dni

luty

3 miesiące

 

wrzesień

 


>
st-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family:Symbol'>-       Ile kwartałów jest w roku?

-       Ile miesięcy jest w kwartale?

-       W którym kwartale jest kwiecień?

-       Ile dni mają poszczególne miesiące? (nauczyciel pokazuje metodę mnemotechniczną
z kostkami dłoni zaciśniętej w pięść)

-       Ile dni ma czerwiec? A ile październik?

-       Dwa kolejne miesiące mają tyle samo dni. Które to miesiące?

10.  Nauczyciel wyjaśnia pojęcie wiek.

11.  Uczniowie określają, do którego wieku należą lata: 2012, 1901, 1899, 1410, 25, 966.

12.  Ćwiczenia interaktywne ze s. 72 z multibooka.

13.  Uczniowie udzielają odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie kluczowe.

14.  Podsumowanie zajęć:

a)     informacja zwrotna Uczeń - Nauczyciel

-      Czy wszystko co robiliśmy, było dla Was jasne?

-      Czego nauczyliśmy się na dzisiejszej lekcji?

-      Co było najłatwiejsze, a co sprawiało problemy?

b)     informacja zwrotna Nauczyciel - Uczeń będzie podawana na bieżąco, po wykonaniu ćwiczenia.

15.  Pożegnanie klasy i podziękowanie za zajęcia.

 

 

Załącznik nr 1.

 

XII wiek

rok zwykły

60 minut

1275 rok

15 minut

 

maj

30 dni

jeden wiek

28 lub
29 dni

kwartał

24 godziny

1200 rok

365 dni

jeden kwadrans

100 lat

jedna doba

XIII wiek

rok przestępny

31 dni

1 godzina

366 dni

luty

3 miesiące

 

wrzesień

 


>