DOKUMENTY SZKOŁY


RODOSTATUTPROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNYWYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Deklaracja dostępności Strona internetowa szkoły

1. Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodzie z przepisami ustawy z dnia 4.04 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: spiwin.grzmiaca.org.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony: 2020-09-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-03-24

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu Alicja Trzaskowska

Adres do kontaktu spiwin@interia.pl

Numer telefonu 94 375 78 23

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

- mapy są wyłączone

- dokumenty pdf nie są edytowalne

- filmy są bez napisów

- kontrast dla treści nie będących tekstem ( nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach znajdują się pliki do pobrania. Pochodzą z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych. Może się zdarzyć, że będzie brakowało opisów alternatywnych do tabel i grafik.

8. Wersja mobilna

Wersja mobilna zbudowana została w oparciu o html 5.0 serwis automatycznie dostosowuje wyświetlane treści do rozdzielczości i wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

9. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

• Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.

• W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

• Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – nie zawsze otwierają się w tym samym oknie.

• Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

• Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

• Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER, EDGE

• [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

• [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

• [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

• [-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ

W serwisie do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodajemy opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.

10. Opis dostępności architektonicznej.

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie zlokalizowana jest w Iwin 12

2. Wejścia do budynku szkoły znajdują się na parterze. Szkoła posiada jeden podjazd do wejścia głównego przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

3. Szkoła posiada parking.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren szkoły.

11. Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 94 375 78 23- osobą wyznaczoną do kontaktu jest pani Alicja Trzaskowska.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres e-mail szkoły spiwin@interia.pl .

• Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

• Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

• Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

• W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

• Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo