HISTORIA SZKOŁY


Pierwszy budynek szkoły. Dom Państwa Gradów

Dawniej ...

Pani Stefania Woś - pierwszy Kierownik Szkoły

Szkoła Podstawowa w Iwinie została założona 3 września 1954 roku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - Wydział Oświaty w Szczecinku. Kierownictwo szkoły objęła pani Stefania Woś. Do 15 października nauka odbywała się w prywatnym mieszkaniu wynajętym przez pana Józefa Grada - niestety już nieżyjącego.Pani Weronika - żona pana Józefa , tak oto wspomina tamte dni: "Na początku dzieci było niewiele, około piętnaścioro czy szesnaścioro (dokładnie nie pamiętam). Klasa mieściła się w jednym z naszych pokojów. Było dosyć ciasno.Gdy liczba uczniów zwiększyła się , ludzie z Iwina, a przede wszystkim pan Wiśniewski, pani Kuczyńska i oczywiście nasza rodzina staraliśmy się , by szkołę utworzyć na miejscu. tamtejszego nadleśnictwa (Stara Szkoła). Zbieraliśmy podpisy, a efektem naszego zaangażowania było przeniesienie Lasów Państwowych do Wierzchowa. I w ten oto sposób zyskaliśmy lokum dla naszej szkoły." STEFANIA WOŚ(dyrektor szkoły w latach 1954-1957)

Stara Szkoła

W październiku 1955 roku budynek starej szkoły oddano do użytku i przystąpiono do remontu. Na początku odstąpiono jedną izbę , a potem dwie kolejne.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 1954/55 1 września 1956 roku została utworzona piąta klasa, przybyło także uczniów, ponieważ dołączyły dzieci z kolonii Storkowo i z Kusowa. Do pracy w szkole przydzielono nową nauczycielkę, panią Czesławę Ruszczak. Z początkiem roku szkolnego 1957/58 kierownictwo objął pan Stanisław Stachnik .

Ponownie pojawiły się kłopoty lokalowe. W 1959 roku w szkole utworzono klasę siódmą i nauka musiała odbywać się w wynajętym pokoju u pana Lateckiego.

Pan
Stanisław Stachnik -  Kierownik Szkoły

Dopiero rok 1962 przyniósł nadzieję na poprawę istniejących warunków, bowiem już 11 października nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych, które trwały do 31 sierpnia 1963 roku. Uroczyste przekazanie budynku odbyło się 15 września , a opiekę nad szkołą po Stanisławie Stachniku objął pan Kazimierz Wróblewski. W nowej placówce nauka przebiegała znacznie sprawniej, a powiększająca się ciągle liczba uczniów przestała już być problemem. Kłopoty lokalowe zostały więc zażegnane, nauka zaczęła toczyć się normalnym rytmem. Z czasem klasy zaczęły przekształcać się w klasopracownie, przybywało pomocy dydaktycznych, nowych mebli, powiększono stary księgozbiór.

Pan
Kazimierz Kos  -  Dyrektor Szkoły

W roku 1966 szkoła przeszła poważne zmiany. Kierownictwo objął doświadczony pedagog - pan Hilary Kochański. Nowy kierownik zapowiedział radykalne zmiany, których niestety nie zdołał przeprowadzić, bowiem już w grudniu 1967 roku jego miejsce zajął pan Jerzy Czartkowski, a zaraz po nim swoją długoletnią karierę rozpoczął pan Kazimierz Kos, który stanowisko to piastował od 1968 do 1984 roku.

Z kroniki szkolnej, która jest jednym z cennych źródeł informacji o życiu szkoły , kultywowanych tradycjach oraz z protokołów posiedzeń Rad Pedagogicznych, dowiadujemy się o bardzo uroczyście świętowanych rocznicach powstania Ludowego Wojska Polskiego, Wyzwolenia Miasta Szczecinka i Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Szkolne akademie poświęcano także ślubowaniom pierwszaków, nauczycielom z okazji ich święta, górnikom, a także wszystkim paniom w Dniu Kobiet. Wszystkie te apele były zazwyczaj bardzo starannie przygotowywane, towarzyszyły im różnego rodzaju odczyty, spotkania z ciekawymi ludźmi i bogaty repertuar artystyczny w postaci piosenek, spektakli i montaży słowno - muzycznych.

Obecny budynek naszej Szkoły

Oprócz wymienionych imprez , odbywały się także spotkania z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki noworocznych zabaw choinkowych, Dnia Sportu i inne, na których organizowano wiele konkursów, turniejów, wesołych gier i zabaw. Głównymi inicjatorami tych uczniowskich igraszek były zuchy i harcerze. Ich działalność rozwinęła się niezwykle prężnie w naszej szkole w latach 70-tych i wciągnęła nie tylko uczniów, ale także i nauczycieli. W kronice znajdujemy liczne zdjęcia z biegów patrolowych, przyrzeczeń harcerskich, a także letnich obozów, na które młodzież wyjeżdżała ze swoimi nauczycielami. Oprócz organizacji ZHP działały takie kółka zainteresowań jak: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne Koło Sportowe, a ponadto coraz wyraźniej zaznaczała się samorządność uczniowska. Koniec lat siedemdziesiątych i początek osiemdziesiątych to bardzo trudny okres dla naszej szkoły. Władze gminne postanowiły, że w Iwinie zostaną klasy I-VI , natomiast klasa VII i VIII będzie dojeżdżała do Grzmiącej. Czyżby już wtedy myślano o gimnazjum? Niestety , nie. Sprawa dotyczyła kłopotów kadrowych , lecz i tym razem skutecznie zadziałali rodzice, a także i sami uczniowie, którzy zgodnie zaprotestowali przeciwko takim zmianom. Jednakże sytuacja stała się katastrofalna, nie miał kto uczyć dzieci w klasie zerowej, a także języka polskiego, wychowania plastycznego i muzyki w klasie II. Aby "zasilić" kadrę naszej szkoły przyszła, ale na bardzo krótko pani Ewa Bułka (Korkosz) z Lubogoszczy. Natomiast w czerwcu 1981 roku pożegnano koleżankę panią Bogumiłę Kuczyńską

"(...) Jest mi bardzo ciężko rozstać się ze szkołą w Iwinie. Zżyłam się z gronem, z dziećmi i rodzicami. Było mi tu nieraz lepiej niż w domu. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś kiedyś znajdę tyle radości ze swojej pracy.Niestety do takiej decyzji zmusiła mnie sytuacja życiowa. Nie miałam tu odpowiedniego mieszkania ani żadnej nadziei na to, że je kiedyś otrzymam. Dojeżdżać jest mi po prostu ciężko. Grono i dzieci przygotowały mi uroczyste i serdeczne pożegnanie. Byłam wzruszona. Mam nadzieję , że kiedyś , gdy moje dziecko będzie już dorosłe, wrócę do pracy na wieś i to właśnie do Iwina. Dzisiaj, za te lata dobrej i zgodnej pracy , wszystkim z całego serca dziękuję. Dzieciom życzę nowej, dobrej i wyrozumiałej pani od języka polskiego." Bogumiła Kuczyńska (...)"refleksje pani B. Kuczyńskiej zaczerpnięte z kroniki szkolnej

Pani Teresa Wobolewicz - Dyrektor Szkoły

28 czerwca 1984 roku wręczono podziękowania za 32- letnią pracę z uczniami, odchodzącym na emeryturę panom: Kazimierzowi Kos i Henrykowi Sokołowskiemu (nauczyciele Ci pracowali nadal w naszej szkole, ale nie w pełnym wymiarze godzin). Grono Pedagogiczne zaczęło się powiększać dopiero w latach 1982 - 1984, chociaż zdarzało się i tak , że pracę podejmowali nauczyciele bez kwalifikacji. W 1984 roku stanowisko dyrektora objęła pani Dorota Tadajewska-Sysko, której rządy nie trwały jednak długo, bo tylko rok. A już w 1985 roku swoją karierę na najwyższym stanowisku rozpoczęła pani Teresa Wobolewicz. W roku szkolnym 1985/86 pojawiły się nowe twarze w gronie pedagogicznym - pani Alicja Chmielewska i pani Wiesława Sielicka. Huczne obchody zorganizowano z okazji 30-lecia szkoły, a także w związku z przypadającym świętem patronki - Marii Konopnickiej, o której wcześniej nie zamieszczano żadnych wzmianek. Nadal działały drużyny: harcerska i zuchowa, które w latach 80-tych stały się niezwykle rozśpiewane , a uczestnicząc w wielu przeglądach odnotowały na swoim koncie dużo sukcesów. Zawiązało się bractwo PCK , a w dziedzinie sportu dobrą passę mieli startujący w biegach . W roku szkolnym 1988/89 Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę surowców wtórnych . Uzyskane tą drogą pieniądze przeznaczono na konto Społecznego Komitetu Budowy Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie ; łącznie 7.900 zł. TERESA WOBOLEWICZ (dyrektor szkoły w latach 1985-1999)

Od roku 1988 spis historyczny dziejów powierzono uczniom. Prowadzący kronikę odnotowywali relacje na żywo z różnych wycieczek, rajdów, kuligów i dyskotek, opisywali także obchody z okazji Konstytucji 3 Maja, Odzyskani a przez Polskę Niepodległości, zamieszczali także liczne zdjęcia z jasełek i innych spektakli. W roku szkolnym 1989/90 odszedł z grona pan Krzysztof Sysko , który objął stanowisko wójta, ale nadal uczył w naszej szkole - 2 godz. geografii.

Natomiast 21 czerwca 1991 roku pożegnaliśmy naszych panów emerytów: Kazimierza Kosa i Henryka Sokołowskiego. W roku szkolnym 1991/92 powstała filia naszej szkoły w Przeradzu - pracownikami tejże placówki byli państwo Teresa i Jan Laube. 1 grudnia 1993 roku pan Jan Laube odszedł na zasłużoną emeryturę. Od 1994 roku do repertuaru szkolnych prezentacji wszedł temat "Człowiek i środowisko" , a więc zaczęto poświęcać więcej uwagi ekologii. Ponadto uczniowie z dużym entuzjazmem obchodzili nowe u nas święto zwane Walentynkami. W czerwcu 1996 roku Pani Maria Pluto-Prądzyńska , po 30 latach pracy , odeszła na emeryturę . Na podstawie zawartych w kronice informacji można wywnioskować, że życie kulturalne w szkole obfitowało w wiele imprez, a aktywność uczniów i nauczycieli od początków powstania tej placówki związana była z tutejszym środowiskiem.

W latach 90-tych uczniowie szkoły wykazywali duże zainteresowanie informatyką - chcieli opanować podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Marzenia uczniów i nauczycieli spełniły się po raz pierwszy w roku szkolnym 1998/99 - otrzymaliśmy dwa używane zestawy komputerowe.

Dziś ...

Pani
Violetta Putek

W roku szkolnym 1999/2000 stanowisko dyrektora objęła pani Violetta Putek (córka pana Kazimierza Kosa, absolwentka naszej szkoły). Wprowadzony został nowy trójstopniowy system szkolnictwa, który objął w zakresie kształcenia ogólnego sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum. W tym samym roku szkolnym ,w ferie zimowe przeprowadzono kapitalny remont szkolnej kuchni.

W październiku 1999 roku emerytowani nauczyciele pan Kazimierz Kos i pan Henryk Sokołowski otrzymali odznaczenia ZASŁUŻONY DLA GMINY GRZMIĄCA. W 2000 roku nawiązaliśmy współpracę z Zakładem Przemysłu Torfowego "Przemtorf" w Nowym Chwalimie.

Przejawami tej współpracy są: organizowane przedstawienia jasełkowe przez naszych uczniów dla pracowników i ich rodzin oraz możliwość zwiedzania Zakładu Torfowego .Co roku - każda wycieczka kończy się zwiedzaniem biura, spotkaniem z prezesem i słodkim poczęstunkiem. Wszyscy zwiedzający uczniowie otrzymują ufundowane przez zakład upominki w formie kalendarzy, długopisów i folderów.

Bardzo prężnie współpracujemy ze szkołami podstawowymi z gminy , z Gimnazjum w Grzmiącej a ponadto od 2002 roku ze Społeczną Szkołą STO w Szczecinku. 1 września 2002 roku Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem (panią Beatą Laube) i dyrektorem szkoły zaczął wydawać gazetkę szkolną "Marysieńka".

Niestety nie posiadaliśmy zaplecza i w tym momencie liczyły się tylko nasze chęci. To było dla nas bardzo duże przedsięwzięcie. Właśnie nasz miesięcznik był istotnym elementem zespolenia z lokalnym środowiskiem. Na łamach naszej szkolnej gazetki ukazujemy do dziś czynny udział SU w imprezach i akcjach charytatywnych. Aby podtrzymać tradycję redagowania gazetki szkolnej, pani Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie , zwrócili się w listopadzie 2002 roku do Fundacji "Porozumienie bez barier" o pomoc w pozyskaniu komputerów. Odpowiedź na nasze pismo była zaskakująca - w styczniu 2003roku otrzymaliśmy trzy używane komputery . W październiku 2002 roku ,po wielu latach, ponownie rozpoczęło działalność szkolne SKO (opiekunem została pani Barbara Grzybowska ) oraz szkolne koło PCK ( opiekun - pani Alicja Trzaskowska).

Nawiązaliśmy stałą współpracę z Kołem Gospodyń Wiejskich i mieszkańcami Przeradza. W roku szkolnym 2002/2003 nasza szkoła została organizatorem Gminnego Konkursu Plastycznego "Kartka i Stroik Świąteczny".

W celu poprawienia organizacji czasu wolnego naszych uczniów, stworzenia możliwości samorealizacji i zwiększenia bodźców rozwojowych, organizujemy społeczne zajęcia pozalekcyjne. Głównym celem tych zajęć jest rozwijanie aktywnych postaw , otwartych na potrzeby własne i innych ludzi oraz pobudzenie aspiracji życiowych i wskazanie na wartości twórczej pracy. Wynikiem tych działań są osiągnięcia naszych uczniów w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych.

sala gimnastyczna w budowie

Jesienią 2000 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej Równolegle z budową sali gimnastycznej przy szkole powstają obiekty sportowe na świeżym powietrzu. W 2003 roku odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej sali lekcyjnej, w której uczą się dzieci z oddziału przedszkolnego.

Natomiast budowa sali gimnastycznej jest już mocno zaawansowana - obecnie obiekt jest w stanie surowym zamkniętym (będzie to sala o wymiarach 21 na 12 metrów).Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej odbędzie się we wrześniu 2004 roku.

Nasza szkoła obok funkcji kształcącej i wychowującej, wypełniając swe ustawowe zadania, realizuje koncepcję szkoły otwartej. Troskliwie zabiega o stały i bezpośredni kontakt z rodzicami.

Jednolitość oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i Rady Rodziców niezwykle korzystnie wpływa na skuteczność wychowania ucznia.

Wspólne poczynania obu środowisk odbywają się najczęściej na płaszczyźnie prac społeczno - użytecznych, poznawania historii środowiska lokalnego i wspólnych imprez kulturalno-rozrywkowych.

Pani
Alicja Trzaskowska -  Obecny Dyrektor Szkoły

W roku szkolnym 2006/2007 po rezygnecji Pani mgr Violetty Putek pełniącym obowiązki dyrektora szkoły została Pani mgr Alicja Trzaskowska Po ogłoszonym przez wójta gminy Grzmiąca konkursie na stanowisko dyrektora szkoły od roku szkolnego 2007/2008 dyrektorem placówki jest Alicja Trzaskowska.

W 2009 roku szkoła obchodziła 55-lecie swojego istnienia. Z tej okazji nasza placówka otrzymała długo oczekiwany sztandar. Uroczystości jego nadania towarzyszyła niezwykła oprawa – przybyli na nią emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, w tym pierwszy kierownik, pani Stefania Woś. Wśród gości byli również: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, przedstawiciele polskiego parlamentu, powiatu szczecineckiego, naszej gminy i przyjaciele szkoły.

Od lat współpracujemy z Wojskowym Kołem Łowieckim „Ryś” ze Szczecinka. Jest to bardzo owocna współpraca. Dzięki niej szkoła wzbogaciła się między innymi o komputery do klas, tablicę interaktywną wraz z projektorem, sprzęt nagłaśniający. Koło Łowieckie funduje również nagrody dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, organizuje spotkania z myśliwymi, na których uczniowie mogą wiele dowiedzieć się o mieszkańcach lasu. W uznaniu za owocną współpracę z naszą szkołą w ……… roku prezes Wojskowego Koła Łowieckiego „Ryś”, pan Wiesław Bajkowski, został odznaczony przez władze gminy medalem „Zasłużony dla Gminy Grzmiąca”. Natomiast w listopadzie 2011 roku Okręgowa Rada Łowiectwa w Koszalinie przyznała odznaczenia „Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej” czterem nauczycielkom naszej szkoły: pani Alicji Trzaskowskiej, pani Violetcie Putek, pani Ewie Owczarskiej oraz pani Beacie Laube.

Do 2017 roku w szkole wydawane było czasopismo „Marysieńka”. Cieszyło się ono dużym uznaniem, czego dowodem były nominacje do nagrody „Szkolny Pulitzer” wręczanej przez „Kurier Szczeciński”. Nominacje te czasopismo otrzymało w 2008, 2010 i 2011 roku. Rok 2010 okazał się być szczególnie udanym, gdyż zespół „Marysieńki” zdobył I nagrodę w kategorii szkół podstawowych. Do końca istnienia gazetki opiekunem zespołu była pani Beata Laube.

Szkoła nadal kontynuuje wszechstronną działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną. Na terenie naszej placówki odbywają się cykliczne imprezy: pasowanie na ucznia klasy I, pasowanie na czytelnika, obchody Dnia Edukacji Narodowej, Narodowego Święta Niepodległości, Dnia Życzliwości, andrzejki, jasełka, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, obchody Święta Konstytucji 3 maja, Szkolny Dzień Europy, Dzień Języka Niemieckiego, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Rodziny czy bal absolwentów.

W szkole nieprzerwanie od 2002 roku działa SKO. Obecnie jego opiekunem jest pani Violetta Putek. Oranizacja ta wielokrotnie brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Szkolnych Kas Oszczędności odnosząc sukcesy: w roku szkolnym 2009/2010 I miejsce w Regionalnym Konkursie „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”, w roku szkolnym 2010/2011 nagrodę II stopnia w Konkursie SKO dla Szkolnych Kas Oszczędności oraz nagrody III stopnia w latach 2013-2016.

Od 2017 roku działa w szkole zastęp harcerski „Morsy”, którego opiekunem jest phm. Monika Stokowiec. Nasi uczniowie biorą udział w licznych akcjach. Są to na przykład: Światowa Akcja Sprzątania Świata, „Komputery za tonery”, zbieracze puszek, Góra Grosza, zbiórka elektroodpadów. Współpracują w ramach wolontariatu z UNICEF i schroniskiem dla zwierząt w Szczecinku. Biorą udział w przedstawieniach profilaktycznych.

Na terenie szkoły odbywają się liczne konkursy: Szkolny Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Recytatorski, Omnibus Historyczny, Szkolny Konkurs Ortograficzny, Konkurs Czytelniczy, konkursy związane z działalnością SKO. Ponadto szkoła jest organizatorem Gminnego Konkursu „Kartka, ozdoba świąteczna”. Uczniowie z sukcesami reprezentują szkołę w konkursach na szczeblu gminy, powiatu i w konkursach ogólnopolskich. Biorą udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, rozmaitych konkursach ekologicznych, Konkursie Kolęd i Piosenek Świątecznych, Gminnym Konkursie Profilaktycznym, Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Odnoszą sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Niektórzy lubią poezję” czy w powiatowym konkursie literackim „Moja baśń”.

Ważnym elementem życia szkoły jest sport. Od 2010 roku nasi uczniowie nieustannie odnoszą sukcesy na szczeblu gminy, powiatu i regionu w turniejach unihokeja chłopców i dziewcząt. Ogromna w tym zasługa opiekuna drużyn – pani Ewy Owczarskiej. Uczniowie reprezentują również szkołę w Gminnych Zawodach w Piłce Siatkowej, Gminnych Biegach Przełajowych. W 2009 roku mieliśmy zaszczyt gościć w naszych murach olimpijczyków: Jana Dydaka i Jana Huruka oraz paraoliompijczyków – Irenę i Jana Pienio. Nauczyciele starają się zapraszać do szkoły osoby wykonujące ciekawe zawody.

W 2008 r. uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu ze znaną pisarką Joanną Papuzińską. W 2011 r. odwiedzili nas reporterzy z „Kuriera Szczecińskiego”. Rok później młodzież, dzięki wykładowi dr Józefa Szpikowskiego ze Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie, mogli dowiedzieć się o trudach pracy na Antarktydzie. W 2014 r. odbyło się spotkanie z sokolnikiem, panem Arkadiuszem Czerw. Ze swoim zawodem uczniów zaznajomili również ratownicy medyczni, strażak, płetwonurek, weterynarz i strażnik miejski.

Wzbogacając ofertę edukacyjną szkoły, nauczyciele organizują uczniom lekcje poza jej murami. Są to zajęcia w Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie, wizyty w Ekologicznym Gospodarstwie Rolnym w Juchowie, wyjazdy na warsztaty ekologiczne do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu, zajęcia w Muzeum Regionalnym czy Archiwum Państwowym w Szczecinku. Zapraszamy do siebie również grupy rekonstrukcyjne, które przeprowadzają żywe lekcje historii.

Kładziemy nacisk na wychowanie kulturalne młodzieży. Służą temu comiesięczne koncerty umuzykalniające odbywające się w szkole od 2014 roku. Uczniowie uczestniczą również w wyjazdach do teatru w Koszalinie czy do kina w Szczecinku. Na terenie szkoły, dzięki platformie iTeatr, odbywają się projekcje spektakli teatralnych.

Tradycją szkoły są również szkolne wycieczki. W ostatnich latach były one organizowane m.in. do: Szymbarka i Wdzydz Kiszewskich, Słowińskiego Parku Narodowego, Torunia, Trójmiasta, Kołobrzegu, Zakopanego i Krakowa, Świerkocina, Łeby, w Karkonosze, do Kórnika, Rogalina i Puszczykowa, do Poznania, Solca Kujawskiego, do Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdańsku, do Malborka, Warszawy, Świnoujścia, Sarbska, Gąsek, czy Wolina.