KONKURSY


Regulamin konkursu na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU - MATEMATYCZNA KARTKA WIELKANOCNA

1. Organizator – Beata Laube (nauczyciel matematyki).

2. Termin – marzec 2021r.

3. Cele konkursu:

- upowszechnianie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród uczniów,

- rozwijanie zainteresowań matematycznych, informatycznych oraz twórczego myślenia i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu,

- kultywowanie tradycji wielkanocnych,

- stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych,

- popularyzowanie zabawowej formy nauczania poprzez tworzenie matematycznych kartek wielkanocnych,

- poszerzanie wiedzy na temat grafiki komputerowej,

- rozwijanie wyobraźni, postaw twórczych, pobudzanie naturalnej ekspresji.

4. Tematyka konkursu - konkurs polega na wykonaniu kartki wielkanocnej prezentującej treści wielkanocne i matematyczne.

5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy IV, V, VI, VII i VIII.

6. Przedmiot oceny konkursowej:

- praca konkursowa powinna być wykonana techniką komputerową,

- praca może zawierać elementy graficzne autorstwa uczestnika konkursu lub gotowe,

- praca powinna być wykonana wyłącznie przez jednego uczestnika konkursu,

- gotowe matematyczne kartki wielkanocne kopiowane z innych źródeł będą dyskwalifikowane,’

- oceniane będą: poprawność matematyczna, oryginalność, pomysłowość i estetyka.

7. Prace konkursowe przesyłamy na pocztę beata.laube@opoczta.pl.

8. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.

9. W e – mailu przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje dane personalne uczestnika (nazwisko, imię, klasa).

10. Prace konkursowe muszą być zapisane w programie graficznym i plik w rozszerzeniu JPEG lub PNG.

11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie pracy.

12. Prace konkursowe należy dostarczyć do organizatora do dnia 24 marca 2021 roku.

13. Ocena prac konkursowych odbędzie się do dnia 26.03.2021roku.

14. Ogłoszenie wyników odbędzie się 31.03.2021 roku.