Załącznik nr 1do

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

w Szkole Podstawowej

im. Marii Konopnickiej w Iwinie

 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MARII KONOPNICKIEJ W IWINIE

KLASY IV – VIII

 

1.    Uczeń na początku semestru otrzymuje 120 punktów.

2.    Liczba punktów może ulec podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od zachowania i postawy ucznia. Od ucznia zależy ocena końcowa. Dzięki skali punktowej uczeń ma możliwość podwyższenia oceny końcowej i wykazania poprawy swojego zachowania.

3.    Ocena zachowania ucznia wynika z ilości zdobytych punktów:

1)   wzorowe                  220 i więcej

2)   bardzo dobre          180 - 219

3)   dobre                         120 - 179

4)   poprawne                   70 - 119

5)   nieodpowiednie        30 - 69

6)   naganne                       29 i mniej

4.    Zachowanie ucznia ocenia się biorąc pod uwagę czynniki pozytywne i czynniki negatywne wyrażając je w postaci punktów.

5.    CZYNNIKI POZYTYWNE – PUNKTY DODATNIE

 

1)  Sukcesy w konkursach przedmiotowych:

a)    szkolny – 5 pkt.

b)    międzyszkolny – 15 pkt.

c)     gminny – 20 pkt.

d)   powiatowy – 30 pkt.

e)    wojewódzki – 40 pkt.

f)      ogólnopolski – 50 pkt.

g)    międzynarodowy – 60 pkt.

 

2)  Funkcje w szkole ( w zależności od stopnia aktywności, zaangażowania):           1 – 10 pkt.

3)  Funkcje w klasie ( w zależności od stopnia aktywności, zaangażowania):           1 – 10 pkt.

4)  Udział w konkursie szkolnym ( nieprzedmiotowym) : 5 pkt.

5)  Reprezentowanie szkoły : 1 – 10 pkt.

6)  Prace na rzecz szkoły : 1 – 10 pkt.

7)  Prace na rzecz klasy : 1 – 10 pkt.

8)  Pomoc w organizacji imprezy szkolnej ( w zależności od stopnia aktywności, zaangażowania) : 1 – 10 pkt.

9)  Czynny udział w akademii szkolnej ( w zależności od stopnia aktywności, zaangażowania): 1 – 10 pkt.

10)                    Systematyczność i punktualność : 1 – 20 pkt.

11)                    Udział w kołach zainteresowań działających w szkole ( w zależności od stopnia aktywności, zaangażowania): 1 – 10 pkt.

12)                    Za brak uwag negatywnych : 10 pkt.

13)                    Kultura osobista (życzliwość, uczciwość, dbałość o kulturę słowa         i dyskusji, dbałość o swój wygląd zewnętrzny, troska o mienie szkolne, publiczne i indywidualne, szanowanie kolegów, nauczycieli): 1 – 20 pkt.

14)                    Wywiązywanie się z przydzielonych zajęć i obowiązków : 1 – 10 pkt.

15)                    Pomoc kolegom w nauce : jednorazowa 5 pkt., okazjonalna 10 pkt., długotrwała 15 pkt.

16)                    Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności :                  1 – 15 pkt.

17)                    Obrona słabszych, doświadczających poniżenia ( słownego, fizycznego) :      1 – 30 pkt.

18)                    Pula wychowawcy : 1 – 20 pkt.

6.    CZYNNIKI NEGATYWNE – PUNKTY UJEMNE

1)   Zakłócanie przebiegu lekcji (za każdą uwagę) : 1 – 5 pkt.

2)   Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, pracownika szkoły, wulgarne zachowanie : 1 – 30 pkt.

3)   Spóźnienia: 1 – 3 pkt.

4)   Ignorowanie nauczyciela, pracownika szkoły poza terenem szkoły : 5 pkt.

5)   Bójka 30 pkt., zaczepki słowne 5 pkt., pobicie 50 pkt.

6)   Za każdą nieusprawiedliwioną godzinę : 1 pkt.

7)   Wulgarne słownictwo, ubliżanie koledze : 1 – 10 pkt.

8)   Złe zachowanie na imprezach szkolnych i poza szkołą (alkohol, używki, bójki) : 1 – 50 pkt.

9)   Niszczenie mienia szkolnego lub mienia osób trzecich : 10 – 30 pkt.

10)         Kradzieże, wyłudzanie pieniędzy : 1 – 30 pkt.

11)         Nałogi, używki : 1 – 30 pkt.

12)         Fałszowanie podpisów i dokumentów: 30 pkt.

13)         Zaśmiecanie otoczenia : 1 – 10 pkt.

14)         Nie wywiązywanie się ze zobowiązań : 1 – 5 pkt.

15)         Opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych, przerw :       15 pkt.

16)         Opuszczanie samowolne terenu szkoły w oczekiwaniu na autobus szkolny : 15 pkt.

17)         Upomnienie wychowawcy klasy : 20 pkt.

18)         Upomnienie dyrektora szkoły ; 30 pkt.

19)         Za nieodpowiedni wygląd zewnętrzny:

Ø farbowane włosy 10 pkt.,

Ø makijaż 10 pkt.,

Ø pomalowane paznokcie 10 pkt.,

Ø brak ubioru szkolnego ( stroju galowego) : 10 pkt.

20)         Przynoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp. : 10 pkt.

21)         Narażanie na utratę zdrowia i życia, wnoszenie na teren szkoły przedmiotów stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa : 1 – 20 pkt.

22)         Pula wychowawcy: 1 – 10 pkt.

 

7.    Uczeń, który w danym semestrze uzyskał ponad 50 punktów ujemnych, nie uczestniczy w wyjazdach klasowych i szkolnych.

8.    Wymagania na poszczególne oceny zachowania. Daną ocenę z zachowania może otrzymać, gdy spełnia następujące wymagania:

1)  WZOROWĄ, jeśli nie przekroczył 10 punktów ujemnych,

2)  BARDZO DOBRĄ, jeśli nie przekroczył 20 punktów ujemnych,

3)  DOBRĄ, jeśli nie przekroczył 30 punktów ujemnych,

4)  Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora otrzymuje ocenę NIEODPOWIENIĄ bez względu na ilość zdobytych punktów.

9.    W dzienniku lekcyjnym jest zeszyt osiągnięć, do którego nauczyciel wpisuje swoje spostrzeżenia.

10.                      Nauczyciel decyduje o przyznaniu punktów z zachowania ( nie może wpisywać jednocześnie punktów z zachowania i oceny z przedmiotu).