PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

 

  

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Iwinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO: 

 

·          Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1. 

·          Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja o Prawach Dziecka 

·          Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2021r. poz.1082). 

·          Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

·          Rozporządzenie MEN z dn. 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w    tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólne dla szkoły policealnej ( Dz.U z 2017r. poz. 356).  

·          Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach    i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. ( Dz.U. z 2020 r. poz.1449). 

·          Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie. 

 

 

I. Założenia ogólne 

1.Wychowanie i profilaktyka szkolna ma na celu wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

2.Praca wychowawcza to zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągnięcia celów zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym. 

3.Działania wychowawcze-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły. 

4.Podniesienie prestiżu i rangi szkoły wolnej od uzależnień w środowisku 

 

II. Zadania wychowawczo – profilaktyczne. 

Zadania szkoły: 

- opieka wychowawców ukierunkowana na osiągniecie pełnej dojrzałości psychicznej, fizycznej,  

  społecznej, aksjologicznej, biologiczny i psychologiczny rozwój wychowanków, 

- ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej, 

- przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia, 

- skoordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego, 

- współpraca z rodzicami w budowaniu postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. 

- zapobieganie powstaniu wśród dzieci i młodzieży niekorzystnych problemów społecznych,  

- rozwijanie poczucia własnej wartości – samopoznanie, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach, walka ze stresem,  

- dążenie do asertywności, 

- efektywne wykorzystywanie czasu wolnego, rozwój twórczy zainteresowań uczniów
 ( kółka zainteresowań), 

- realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Zadania nauczyciela:                                 

- kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swej osobowości,                       

- kształtowanie hierarchii systemu wartości,  

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego  czasu,                       

- budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę, 

- zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz  

  właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów różnych zachowań swoich i innych osób,                                                                                                                                                        - wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą, społecznością lokalną,                                                                                                                                                              

- wspieranie edukacji mającej na celu modelowanie postaw prozdrowotnych   i prospołecznych, 

- budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśniczej, wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyboru, kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju człowieka, 

- rozwijanie świadomości właściwego korzystania ze środków masowego przekazu,                                

- zapoznanie uczniów z podstawowa wiedzą na temat różnego rodzaju uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia. 

 

III. Misja szkoły:  

   We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw
 i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.  

Dążymy do tego by: 

Nasi uczniowie – byli rzetelnie przygotowani do nauki i życia we współczesnym świecie. 

Ich rodzice – aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli ją.  

Pracownicy szkoły – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy.  

 

Szkoła – była placówką cenioną i uznawaną w środowisku, której klimat sprzyja zdrowiu i bezpieczeństwu. 

 

     

IV. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie: 

a)     w swoim postępowaniu dąży do prawd, 

b)     jest świadomy życiowej użyteczności, zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

c)     ma ukształtowany nawyk dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, 

d)     wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, 

e)     wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów, 

f)      jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Iwinie to młody człowiek, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek: 

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

b) działający na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska, 

        c) twórczo myślący, 

        d) umiejący skutecznie się porozumiewać, 

        e) umiejący stale się uczyć i doskonalić, 

        f) umiejący planować swoja pracę i ją organizować, 

         

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia. 

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

 

V. Odbiorcy programu 

Odbiorcy programu to uczniowie klas I-VIII. 

 

VI. Informacje o realizatorach działań 

Nauczyciele, wychowawcy, posiadający umiejętność nawiązywania prawidłowego kontaktu
z uczniami, duży zasób wiedzy pedagogicznej, mądrość życiowa, autentyczność. 

 

 

VII. Spodziewane efekty 

- ukształtowanie poczucia tolerancji, kultury osobistej, uczciwości, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegania prawa, 

- aktywne i ciekawe poznawania świata przez uczniów, 

- nabycie nawyku obowiązków, samodzielny, promujący zdrowy styl życia, 

-nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich problemów               i ukierunkowanie ewentualnych działań profilaktycznych, 

-zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży, nie podejmowanie zachowań ryzykownych, 

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych i niesienie im pomocy,  

- uatrakcyjnienie czasu wolnego po zajęciach szkolnych, 

- rozwinięcie poczucia własnej wartości, 

 

VIII. Diagnoza sytuacji wychowawczo – profilaktycznej szkoły  

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany dla potrzeb uczniów w Szkole Podstawowej w Iwinie. W opracowaniu działań wychowawczo – profilaktycznych wzięto pod uwagę lokalizację szkoły oraz specyfikę środowiska lokalnego. Diagnozą objęto uczniów, nauczycieli, rodziców. Diagnozy dokonano w oparciu o:   

- obserwację zachowań uczniów, informacje nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,  

- obserwację postaw prozdrowotnych (uzależnienia, aktywność fizyczna), 

-  obserwację i badanie klimatu w szkole, 

-  analizę frekwencji na zajęciach lekcyjnych, 

- analizę działań w zakresie wolontariatu, 

- ocenę stwarzanych przez szkołę warunków pracy i wypoczynku 

- obserwację i analizę przypadków agresji w szkole 

-  dotychczas realizowany program wychowawczy i profilaktyczny i jego ewaluację, 

-  wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

We wrześniu przeprowadzono diagnozę wśród uczniów klas IV-VIII. Z diagnozy wynika, że:

- 75% ankietowanych uczniów zostało poinformowanych przez nauczycieli o szkodliwości działania używek,

- 75% uczniów na godzinach wychowawczych dowiedziało się jak radzić sobie ze stresem,

- 44% ankietowanych uczniów uważa, że działania szkoły wpływają na poglądy dotyczące szacunku wobec drugiego człowieka, 22 %, że nie, a 33 %  uczniów nie ma zdania na ten temat.

- 39% ankietowanych uczniów bierze aktywny udział w imprezach szkolnych, środowiskowych i konkursach, 3% nie, a 58 % tylko czasami,

- 42 % uczniów uważa, że szkoła umożliwia mu rozwój jego zainteresowań, 31% udzieliło odpowiedzi czasami, a 28% uważa, że nie,

- 89% uczniów zdobyło w szkole informację na temat zdrowego stylu życia,

- 83 % ankietowanych uczniów czuje się bezpiecznie w szkole,

- 56% ankietowanych uczniów uważa, że w szkole jest zbyt głośno, 25 % udzieliło odpowiedz „nie”. Najczęściej wskazywanym miejscem w szkole jest hol/korytarz w czasie przerwy. Uczniowie wskazują, że powodem hałasu są głównie młodsi uczniowie, krzyki i kłótnie.

- 50 % ankietowanych uczniów uważa, że w szkole prowadzona jest wystarczająca ilość działań ekologicznych, 6 %udzieliło odpowiedzi ”Nie”, a 44% „Nie wiem”.

 

Z diagnozy nauczycieli wynika, że:

-100% ankietowanych nauczycieli realizuje zadania programu wychowawczo-profilaktycznego,

-76% ankietowanych nauczycieli uważa, że tematyka godzin wychowawczych i zajęć profilaktycznych przyczyniła się do lepszego funkcjonowania ucznia w szkole i w domu, 24 % ankietowanych nauczycieli, że nie

- 94% ankietowanych nauczycieli uważa, że uczniowie  zwracają się do nich z problemami,

- wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że działania wychowawczo-profilaktyczne wspomagają fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój ucznia,

- 100 % ankietowanych nauczycieli uważa, że szkoła zauważa problemy wychowawcze i zdrowotne uczniów,

- 59 % ankietowanych nauczycieli uważa, że w szkole panuje nadmierny hałas,

- 94 % ankietowanych nauczycieli uważa, że w szkole prowadzona jest wystarczająca ilość działań ekologicznych. 6 % (1 nauczyciel) chciałaby  realizować  większą ilość programów ekologicznych oraz lekcje w terenie i współpracować z Nadleśnictwem.

 

Analiza ankiety dla rodziców; 

- ankietę wypełniło 14 rodziców,

- 79% ankietowanych rodziców uważa, że działania wychowawczo-profilaktyczne wspomagają rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy ich dziecka,

- 79% ankietowanych rodziców stwierdza, że szkoła zauważa problemy ich dziecka,

- 86% rodziców stwierdza, że nauczyciele udzielają wsparcia ich dziecku,

- 38 % rodziców uważa,  że jego dziecko zwraca się ze swoimi problemami do nauczyciela, natomiast 46% rodziców udzieliło odpowiedzi „nie wiem”,

- 64% ankietowanych rodziców na podstawie rozmowy z dzieckiem stwierdza , że w  szkole nie występuje nadmierny hałas,

-  57 % respondentów uważa, że w szkole prowadzona jest wystarczająca ilość działań ekologicznych, 43 % nie wie czy są prowadzone takie działania.

 

WNIOSKI PO PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI

1. Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów, przejawy przemocy, agresji.

2. Zwracać uwagę podczas wszystkich lekcji na wzajemny szacunek i zachowanie uczniów. W razie problemów z dyscypliną stosować bezpośrednie rozmowy nauczyciela z uczniem, wychowawcą, następnie rodzicem, pedagogiem.

3. Szczególną opieką otoczyć uczniów w szkole, którzy nie czują się bezpiecznie w szkole, w swojej klasie.

4. Na bieżąco informować rodziców o sytuacji wychowawczej, aby mieli szansę odpowiednio zareagować.

5. W dalszym ciągu dostarczać uczniom informacji na temat szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze) i nadal prowadzić działania z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy, zagrożeń płynących z Internetu.

6. Promować wśród uczniów postawę szacunku wobec drugiej osoby, niezależnie od jej statusu materialnego, zajmowanego stanowiska.

7.Przeciwdziałać zagrożeniu uzależnienia od komputera i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

8. Promować wśród uczniów aktywne spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza ruch na świeżym powietrzu.

9. Motywować uczniów do systematycznego uczenia się.

10.Kontynuować wszelkie działania oceniane przez uczniów i rodziców, nauczycieli jako pozytywne, budujące wspólnotę szkolną.

 

 

Wnioski z przeprowadzonych ankiet oraz analiza w/w dokumentacji zostały wykorzystane podczas modyfikacji  programu.    

 

 

 

 

       Szanując indywidualność i godność każdego ucznia wspomagamy go w dążeniach do wszechstronnego rozwoju. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami moralnymi, tolerancją, patriotyzmem, solidarnością, demokracją, wolnością i sprawiedliwością społeczną.   Kultywujemy tradycję, a wszystkie działania pedagogiczne, opiekuńczo-wychowawcze  i profilaktyczne orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich losy. Ściśle współpracujemy z rodzicami, 
( którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w ich rozwoju.    

Zadania 

Sposoby realizacji  

 

Odpowiedzialni 

Terminy realizacji 

1. Monitorowanie nieobecności w szkole, dyscyplina na zajęciach szkolnych 

1.Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

 Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Cały rok szkolny

2.Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne. 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

 

Cały rok szkolny 

 

3. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych.

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

Cały rok szkolny 

4. Organizacja indywidualnych spotkań lub kontakt telefoniczny z rodzicami za pomocą multimediów, dotyczący nieuzasadnionych nieobecnościach uczniów na zajęciach.  

Wychowawcy, pedagog 

 

Według potrzeb 

 

 

5. Współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, asystentem rodziny.                               

Wychowawcy, pedagog 

 

Według potrzeb 

 

6.Przeprowadzenie na godzinie z wychowawcą zajęć odnośnie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie przestrzegania w/w zasad. 

Wychowawcy klas

IX.2022r. 

 

2. Stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze  

 

1. Prowadzenie teczek uczniów  dotyczących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.                        

Pedagog  

Wg potrzeb 

2.Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów: 

a) zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, 

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

c)zajęcia logopedyczne,                               d) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, 

e) zajęcia rewalidacyjne. 

Wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia,  pedagog , logopeda 

Cały rok szkolny, według potrzeb  

 

 

3.Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą.

 Wszyscy nauczyciele, pedagog, logopeda

Według potrzeb 

 

4.Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem rodzinnym, GOPS, itp. 

Wychowawcy, pedagog, 

 

Według potrzeb 

 

5.Uwzględnianie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach. 

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz systematyczne motywowanie uczniów do nauki

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów:

a) diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów- lekcje z wychowawcą,

b) organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów m.in. z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”

Wszyscy nauczyciel , pedagog

Cały rok  

 

2.  Przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, technicznych, sportowych – szkolnych i między szkolnych.  

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

3. Promowanie osiągnięć uczniów: eksponowanie prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, stronie internetowej szkoły i Gminy Grzmiąca oraz pochwała na apelu. 

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

4. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów.  

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

5.Stosowanie pochwał w przypadku najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia.               

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

6. Przeprowadzanie z uczniami rozmów motywujących do nauki. 

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

7. Przeprowadzenie w klasie VI zajęć dotyczących umiejętności uczenia się 

Anna Częszak

Wg potrzeb

8. Organizacja Dnia Matematyki. 

Beata Laube

Anna Purgal

Rok szkolny

9. Udział uczniów klasy I-III w konkursach: 

a) „Mistrz tabliczki mnożenia”,

b),,Mistrz matematyki”,

Celina Dziuba-Bartnik

Wg kalendarza

10. Udział w projekcie Uniwersytetu dzieci ,,Czy wiesz jak żyje jeż?”  

Anna Purgal

Cały rok  

 

11.Organizacja w klasie II, „Nietypowych dni” np. Dzień Kropki, Dzień Czekolady 

Anna Purgal

Cały rok  

 

12.Udział uczniów w innowacjach 

Autorzy innowacji

Cały rok  

13. Udział w programie ”Szkoły pełne talentów”.

Pedagog

I semestr

4. Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, społecznych w celu 

przeciwdziałania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa  w szkole i poza nią. 

 

1.Organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem na temat:

a) sposobów rozwiązywania konfliktów, 

b) asertywności, 

c) budowania poczucia własnej wartości,                                          d) umiejętności pracy w zespole i rozwiązywania problemów w grupie,   

e)zachowań agresywnych,  

f)wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom,

g)kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,

h)odpowiedzialność za swoje słowa i czyny,

i)uprzejmość jako moje drugie imię, 

j)umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach życiowych. 

Wszyscy nauczyciel 

Cały rok  

 

2. Zapraszanie przedstawicieli służb prewencyjnych w celu uświadomienia uczniom konsekwencji ich niewłaściwego zachowania. 

Wychowawcy klas, pedagog

Wg potrzeb

3. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem policji „Miasteczko ruchu drogowego” dla uczniów klas I-III.

Wychowawcy klas I-III

 

IX. 2022

4. Zorganizowanie warsztatów „Umiejętności społecznych” dla uczniów klas I-III.

Wychowawcy klas I-III

 

IX. 2022

5.Udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, dotyczących profilaktyki. 

Wszyscy nauczyciele

Wg potrzeb

6. Udział uczniów klasy I w programie „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Alicja Trzaskowska

I semestr

7.Udział w programach „Bezpieczne wakacje”, ,,Bezpieczne ferie”.

Wychowawcy klas, pedagog

II semestr

8. Udział uczniów w akcji „Bezpiecznie na wsi mamy…”.

Pedagog

II semestr

9. Zorganizowanie w szkole akcji „STOP Wulgaryzmom”

Pedagog

XII.2022

10. Zorganizowanie Dnia Życzliwości.

Anna Purgal, pedagog

XI.2022

5. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania uczniów i wychowanków w ich rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu: 

a) pogadanki/lekcje wychowawcze, 

b) propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na SKS oraz w konkursach i zawodach sportowych, 

c) nauka walki fair-play. 

d) organizacja “Olimpiady gier i zabaw”. 

Wszyscy nauczyciele, pedagog, nauczyciel wf 

 

Wg potrzeb

2.Zapoznawanie lub utrwalanie młodzieży z zasadami zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, 

poprzez pogadanki, dyskusje, konkursy plastyczne. 

Wszyscy nauczyciele, pedagog

Wg potrzeb

3. Zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie uczniów przy stolikach szkolnych. 

Wszyscy nauczyciele, pedagog

Cały rok

4. Podejmowanie działań mających na celu zwalczanie i przeciwdziałanie pandemii Covid-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły:
a)omawianie z uczniami obowiązujących w szkole zasad dotyczących postępowania podczas pandemii COVID-19, w tym zachowanie dystansu, przestrzeganie higieny i dezynfekcja rąk oraz noszenie maseczek,
b)udzielanie wsparcia rodzicom i uczniom w

sytuacji pandemii COVID-19,
c)przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez rozmowy z pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami,
d)prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych, pogadanek na godzinach wychowawczych,
e)p
rzeprowadzenie pogadanki nt, “Szczepienia przeciw Covid 19”. 

Wychowawcy klas, pedagog

Cały rok

5.Prowadzenie zajęć Wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII.

Celina Dziuba-Bartnik

Cały rok

6.Prowadzenie zajęć sportowych w ramach programu WF z AWF. 

Celina Dziuba-Bartnik

Ewa Owczarska

I semestr

7.Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej: 

a) „Problem z głowy”,

b) „Trzymaj formę”,

c) „Program dla szkół”,

d) „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Nauczyciele realizujący programy

 

 

Cały rok

8.Zorganizowanie zdrowej i sportowej zielonej nocy w szkole.

Karolina Lachowska-Majchrzak, Anna Purgal, pedagog

VI.2023

9. Zorganizowanie Dnia Zdrowego Odżywiania.

Pedagog,  Renata Piątkowska

XI.2022

10. Udział uczniów klas I-VIII w zajęciach dot.  szkodliwości hałasu i sposobów unikania nadmiernego hałasu.

Wychowawcy klas, pedagog

Rok szkolny

11. Działania dotyczące promocji zdrowia.

Wychowawcy klas

Rok szkolny

6. Zapewnienie opieki służb medycznych nad rozwojem fizycznym dziecka. 

1. Okresowe badania uczniów.

Pielęgniarka

Rok szkolny

2. Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Pielęgniarka,

nauczyciel wf

Rok szkolny

3. Udział uczniów we fluoryzacji.

Pielęgniarka

 

Zgodnie z harmo-nogramem

7.Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych oraz środków multimedialnych.

1.Udział uczniów w pogadankach nt. środków psychoaktywnych i konsekwencji ich spożywania, np.: 

a) środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, 

b) tytoniu, 

c) alkoholu. 

Wychowawcy klas, pedagog 

 

Rok szkolny

2.Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków multimedialnych:  

a) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez technologię informatyczną, 

b) wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych pozalekcyjnych, multimediów, Internetu, 

c) udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”. 

Wychowawcy klas, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

Beata Laube

Rok szkolny

3.Organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem na temat Cyberprzemocy. 

Wychowawcy klas, pedagog 

Rok szkolny

4.Promowanie na stronie internetowej szkoły bezpiecznych stron. 

Iwona Łabęcka

Rok szkolny

5.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku, Komendą Powiatową Policji w Szczecinku, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz terapeutą w zakresie profilaktyki uzależnień.  

Wychowawcy klas, pedagog 

 

Wg potrzeb

6.Udział uczniów klasy IV-VIII w Gminnym Konkursie „Profilaktyka Uzależnień”.

Celina Dziuba-Bartnik, pedagog

II semestr

7. Udział uczniów klasy VIII w programie profilaktycznym „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”.

Pedagog

II semestr

8. Udział uczniów klasy VIII w programie profilaktycznym „Lawendowe wzgórze”.

Wychowawca klasy, pedagog

I semestr

9.Udział uczniów klas IV-VIII w programie „Debata”.

Pedagog

Rok szkolny

10. Udział w Obchodach Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.

Purgal Anna, pedagog

XI.2022

8.Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza 

 

1.Działanie Rady Wolontariatu:  

a) propagowanie idei wolontariatu, 

b) organizowanie w szkole i środowisku lokalnych akcji charytatywnych m.in. zbiórka nakrętek plastikowych,

c) udział w akcji „Pola Nadziei”

d) udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Pedagog

 

 

 

 

 

Pedagog, Anna Purgal, Karolina Lachowska-Majchrzak

Rok szkolny

2.Współpraca z UNICEF: 

a) pogadanki, 

b) pokazy multimedialne.

Pedagog

Rok szkolny

3. Opieka nad starym cmentarzem.

Wychowawcy klas

X/XI. 2022

4. Udział w akcji „Szlachetna Paczka”.

Monika Stokowiec

XII.2022

9. Kształtowanie kultury języka poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży 

1. Udział w podsumowaniu akcji  „Przyjaciele książki”. 

Iwona Łabęcka

Renata Piątkowska

II semestr

2. Wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej: prasy, encyklopedii i słowników. 

Wszyscy nauczyciele

Rok szkolny

3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

Iwona Łabęcka

 

Rok szkolny

4. Udział w akcjach i projektach czytelniczych: 

III Międzynarodowa edycja ,,Przerwy na czytanie”. 

Iwona Łabęcka

 

X.2022

5.Pasowanie uczniów klasy I na ucznia.

 

Wychowawca klasy, Anna Częszak , SU

X.2022

 6.Utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. 

Wszyscy nauczyciele

Rok szkolny

7.Udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, historycznych. 

Nauczyciele odpowiedzialni

Rok szkolny

8. Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

Iwona Łabęcka,

Wychowawca klasy

III. 2023

9. Zorganizowanie konkurs 

,,Bohater lektury" dla klasy II-III. 

Celina Dziuba-Bartnik

II semestr

 10. Kształtowanie u ucznia postawy przynależności do środowiska szkolnego,  lokalnego, narodowego i europejskiego. 

 

1.Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, sztandarem:  

a) lekcje poświęcone patronowi szkoły, 

b) gazetki ścienne,

c) informacje o patronie na stronie internetowej szkoły,

d) udział uczniów w konkursie plastycznym „Malowane słowem”.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciel muzyki, nauczyciel języka polskiego  

Nauczyciel biblioteki               

V.2023r. 

 

 

 

 

 

I semestr

2.Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego: 

a)ogniska, pikniki, zajęcia integracyjne.  

b)organizowanie imprez klasowych: andrzejki, wigilia klasowa, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka,  Walentynki, Dzień Wiosny.  

Nauczyciele  odpowiedzialni za imprezy szkolne, wychowawcy   

           

           

 

Zgodnie z kalenda-rzem imprez 

3.Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego: 

a) wybory Samorządu Uczniowskiego,

b)opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, zmianami do Statutu Szkoły, innych regulaminów wewnątrzszkolnych, 

c) organizacja wydarzeń szkolnych; Pasowanie na ucznia klasy I, Walentynki, Dzień Kobiet. 

Opiekun samorządu uczniowskiego, samorząd uczniowski, wychowawcy klas 

 

                                         

W ciągu roku 

 

 

 

Zgodnie z kalenda-rzem imprez 

4.Poznawanie i kontynuowanie tradycji szkoły i wsi: 

a)  zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi i organizacja spotkań wigilijnych, 

b)konkursu „Kartka, stroik świąteczny”, 

- zorganizowanie kiermaszu, 

- wykonanie ozdób świątecznych.  

c)  zapoznawanie uczniów z tradycjami wielkanocnymi.

Wychowawcy klas, nauczyciel religii, opiekun SKO i Samorządu Uczniowskiego 

                                  

 

 

 

Zgodnie z kalenda-rzem imprez 

 

 

 

 

5.Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz prawami człowieka: 

a) zapoznanie ze Statutem Szkoły, 

b) zapoznanie z  Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

c) pogadanki na godzinach wychowawczych dot.: 

-  obowiązków i praw ucznia,  

-  systemu kar i nagród stosowanego w szkole, 

d) wybory Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego. 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

I semestr 

6.Poznawanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy:

a)kształtowanie poczucia przynależności do społeczności Europy,

b) zapoznanie z hymnem Unii Europejskiej,

c) poznawanie tradycji świątecznych państw europejskich.

Nauczyciele języka polskiego, 

wychowawcy klas 

Rok szkolny

7. Przeprowadzenie w klasach I-VIII zajęć związanych z uwrażliwieniem na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego.

Wychowawcy klas

Rok szkolny

8. Prowadzenie  zajęć z doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII.

Doradca zawodowy

Rok szkolny

9.Prowadzenie zajęć z preorientacji zawodowej przez nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkolnych.

Wszyscy nauczyciele

Rok szkolny

11. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości 

1.Kształtowanie postaw patriotycznych: 

a) nauka oraz utrwalanie hymnu państwowego, 

b) klasowe upamiętnienie świąt państwowych, np. Święta Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 

Nauczyciele odpowiedzialni za imprezy/uroczystości szkolne 

 

 

  Rok szkolny

 

 

 

 

2.Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku okazywania im szacunku.

 

Wszyscy nauczyciele

Rok szkolny

3. Udział w akcji BohaterOn.

Karolina Lachowska-Majchrzak 

Celina Dziuba-Bartnik

I semestr

12. Współpraca z rodzicami   i instytucjami wspomagającymi szkołę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny: 

a) zebrania z rodzicami (stacjonarne lub za pomocą dostępnych środków multimedialnych): 

-informacja o postępach w nauce, oraz zachowaniu, 

- zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole, 

- zapoznawanie rodziców ze Statutem, Przedmiotowym Zasadami Oceniania, punktową oceną z zachowania w kl. IV-VIII, 

b) współpraca oraz udział rodziców w imprezach klasowych, 

c) rozmowy z uczniami, rodzicami, w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów. 

Dyrektor, 

wychowawcy, pedagog 

 

Rok szkolny

2.Wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego: 

a) stworzenie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów, 

b) poradnictwo dla rodziców: 

- godziny dostępności dla uczniów i rodziców,

- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu pomoc w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, 

- kierowanie do ekspertów i lekarzy specjalistów, 

c) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, Asystentem rodziny

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas, pedagog

Rok szkolny

3. Udział uczniów klasy II w programie ,,Dzieci uczą rodziców”. 

Celina Dziuba-Bartnik

I semestr

13. Kształtowanie postaw ekologicznych  i zapobieganie degradacji środowiska 

 

1.Udział w akcjach ekologicznych: 

a) Sprzątanie Świata- udział w akcji „Kwiaty zamiast Śmieci”, 29 akcji Sprzątanie świata”.

b) Dzień Ziemi-konkurs plastyczny z okazji Dnia Ziemi 

c) zbiórka kasztanów i żołędzi dla Wojskowego Koła Łowieckiego RYŚ. 

d) zorganizowanie konkursu dla klasy II-III ,,Mały ekolog" 

e)akcja ekologiczna “Klasowa Wigilia bez plastiku” 

f)udział w akcji “Święto drzewa” 

g) udział w programie „Zbieraj z klasą”,

h) udział uczniów I-VIII w akcji „SIR PET-ER i jego drużyna.

Nauczyciele odpowiedzialni za uroczystości

 

 

 

Iwona Łabęcka

 

 

 

 

 

 

Beata Laube

Wychowawcy klas

 

W ciągu roku 

 

2. Przygotowanie gazetki z zakresu ochrony środowiska (poznajemy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem). 

Monika Stokowiec 

V.2023

3. Udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.

Wszyscy nauczyciele

IX. 2022

 

 

Monitoring i ewaluacja

 

Monitoring programu wychowawczo-profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji   i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie I i II semestru każdego roku szkolnego. 

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły. 

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek, ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wnioski z nadzoru dyrektora, dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole, opinie, orzeczenia wydane przez PPP Szczecinek, Ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami, analiza punktów z zachowania, obserwacja i ocena zachowań.  

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                 Opracowanie: 

Rada Rodziców 

Jowita Okurowska 

Celina Dziuba-Bartnik 

Alicja Trzaskowska

Anna Częszak