PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej

w Iwinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony i przyjęty do realizacji przez:

Radę Rodziców 29.09.2020 r.

Rade Pedagogiczna dnia 14.09.2020 r.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO:

 

Ø  Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1.

Ø  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja o Prawach Dziecka

Ø  Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z 2020r. poz.910).

Ø  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Ø  Rozporządzenie MEN z dn. 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólne dla szkoły policealnej                ( Dz.U z 2017r. poz. 356).

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach    i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej                    i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. ( Dz.U. z 2015 r. poz.1249 z późn. zm.).

Ø  Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie.

 

 

I. Założenia ogólne

1.Wychowanie i profilaktyka szkolna ma na celu wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

2.Praca wychowawcza to zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągnięcia celów zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.

3.Działania wychowawcze-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.

4.Podniesienie prestiżu i rangi szkoły wolnej od uzależnień w środowisku

 

II. Zadania wychowawczo – profilaktyczne.

Zadania szkoły:

- opieka wychowawców ukierunkowana na osiągniecie pełnej dojrzałości psychicznej, fizycznej,

  społecznej, aksjologicznej, biologiczny i psychologiczny rozwój wychowanków,

- ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,

- przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,

- skoordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,

- współpraca z rodzicami w budowaniu postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia.

- zapobieganie powstaniu wśród dzieci i młodzieży niekorzystnych problemów społecznych,

- rozwijanie poczucia własnej wartości – samopoznanie, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach, walka ze stresem,

- dążenie do asertywności,

- efektywne wykorzystywanie czasu wolnego, rozwój twórczy zainteresowań uczniów ( kółka zainteresowań),

- realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Zadania nauczyciela:                                

- kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swej osobowości,                        - kształtowanie hierarchii systemu wartości,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego  czasu,                     

- budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,

- zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz

  właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów różnych zachowań swoich i innych osób,                                - wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą, społecznością lokalną,                                                           - wspieranie edukacji mającej na celu modelowanie postaw prozdrowotnych   i prospołecznych,

- budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśniczej, wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyboru, kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju człowieka,

- rozwijanie świadomości właściwego korzystania ze środków masowego przekazu,                                 - zapoznanie uczniów z podstawowa wiedzą na temat różnego rodzaju uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia.

 

III. Misja szkoły:

   We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw              i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.

Dążymy do tego by:

Nasi uczniowie – byli rzetelnie przygotowani do nauki i życia we współczesnym świecie.

Ich rodzice – aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli ją.

Pracownicy szkoły – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy.

 

Szkoła – była placówką cenioną i uznawaną w środowisku, której klimat sprzyja zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

   

IV. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie:

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie:

a)      w swoim postępowaniu dąży do prawd,

b)     jest świadomy życiowej użyteczności, zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c)      ma ukształtowany nawyk dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

d)     wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)      wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów,

f)      jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Absolwent Szkoły Podstawowej w Iwinie to młody człowiek, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek:

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b) działający na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska,

        c) twórczo myślący,

        d) umiejący skutecznie się porozumiewać,

        e) umiejący stale się uczyć i doskonalić,

        f) umiejący planować swoja pracę i ją organizować,

       

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

V. Odbiorcy programu

Odbiorcy programu to uczniowie klas I-VIII.

VI. Informacje o realizatorach działań

Nauczyciele, wychowawcy, posiadający umiejętność nawiązywania prawidłowego kontaktu z uczniami, duży zasób wiedzy pedagogicznej, mądrość życiowa, autentyczność.

 

 

VII. Spodziewane efekty

- ukształtowanie poczucia tolerancji, kultury osobistej, uczciwości, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegania prawa,

- aktywne i ciekawe poznawania świata przez uczniów,

- nabycie nawyku obowiązków, samodzielny, promujący zdrowy styl życia,

- nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich problemów                   i ukierunkowanie ewentualnych działań profilaktycznych,

- zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży, nie podejmowanie zachowań ryzykownych,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych i niesienie im pomocy,

- uatrakcyjnienie czasu wolnego po zajęciach szkolnych,

- rozwinięcie poczucia własnej wartości,

 

VIII. Diagnoza sytuacji wychowawczo – profilaktycznej szkoły

Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany dla potrzeb uczniów w Szkole Podstawowej w Iwinie. W opracowaniu działań wychowawczo – profilaktycznych wzięto pod uwagę lokalizację szkoły oraz specyfikę środowiska lokalnego. Diagnozą objęto uczniów, nauczycieli, rodziców. Diagnozy dokonano w oparciu o: 

- obserwację zachowań uczniów, informacje nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych,

- obserwację postaw prozdrowotnych (uzależnienia, aktywność fizyczna),

-  obserwację i badanie klimatu w szkole,

-   analizę frekwencji na zajęciach lekcyjnych

- analizę działań w zakresie wolontariatu,

- ocenę stwarzanych przez szkołę warunków pracy i wypoczynku

- obserwację i analizę przypadków agresji w szkole

-  dotychczas realizowany program wychowawczy i profilaktyczny i jego ewaluację,

-  wnioski z nadzoru pedagogicznego.

We wrześniu przeprowadzono diagnozę wśród uczniów klas IV-VIII. Przeprowadzona diagnoza wskazuje na istnienie następujących problemów wychowawczo - profilaktycznych: 

- uczniowie dużo czasu spędzają przed komputerem,

- wskazują, że w szkole jest problem z wulgaryzmami oraz zachowaniami agresywnymi.

Z diagnozy wynika że:

- 84% uczniów lubi chodzić do szkoły i na zajęcia dodatkowe,

-99 % uczniów czuje się bezpiecznie w szkole,

- 64 % ankietowanych uczniów uważa, że w szkole nie ma problemu ze środkami psychoaktywnymi. Większość uczniów zna skutki zażywania środków psychoaktywnych,  

- uczniowie w ramach działań wychowawczo – profilaktycznych chcieliby brać udział w zajęciach o tematyce: bezpiecznego korzystania z Internetu, umiejętności uczenia się, umiejętności panowania nad emocjami oraz zdrowym odżywianiu.

Z diagnozy nauczycieli wynika, że

- realizacja zadań wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego przynosi efekty,

 - wszyscy nauczyciele w swojej codziennej pracy podejmują działania profilaktyczno-wychowawcze,

- za najistotniejsze elementy programu wychowawczo-profilaktycznego uważają: działania profilaktyczne, działania zdrowotne oraz motywację uczniów do nauki,

- wszyscy nauczyciele uważają, że uczniowie chętnie chodzą do szkoły oraz czują się w niej bezpiecznie

- nauczyciele tak samo jak uczniowie uważają, że najczęstszym negatywnym zachowaniem w szkole jest: używanie wulgaryzmów i zachowania agresywne ( najwięcej zachowań agresywnych uczniowie wykazują na przerwie w toalecie,

- nauczyciele uważają, że w programie wychowawczo-profilaktycznym należy dodatkowo

uwzględnić zadania związanie z COVID-19.

Analiza ankiety dla rodziców;

62% rodziców uważa, że najważniejszym zadaniem szkoły w zakresie profilaktyki jest zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, 54% kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania ich dziecka, 46% pozytywnych postaw społecznych.

Według 92% ankietowanych rodziców ich dziecko chętnie uczęszcza do szkoły, 85% chętnie uczęszcza na zajęcia dodatkowe, a 92 % jest akceptowane i dowartościowane.

77% rodziców uważa, iż ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, a 23% tego nie wie. Według 23% rodziców ich dziecko spotkało się z przejawami negatywnych zachowań, a według 77% nie.

Pośród ankietowanych rodziców, 85% uważa, że ich dziecko jest całkowicie wolne od (uzależnień/nałogów) alkoholu, papierosów, narkotyków/dopalaczy, 69% od Internetu, a tylko 54% od telefonu komórkowego.

100 % rodzice uważają, że ich dziecko ma świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień. 92% rodziców wie jak rozpoznać u dziecka stan pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Tylko 30% rodziców uważa, że w ich miejscowościach uczniowie mogą zetknąć sie z substancjami psychoaktywnymi, 7% tego nie wie, a 15% uważa, że dzieci mogą kupić alkohol.

W ramach działań wychowawczo- profilaktycznych na rok 2020/2021 rodzice proponują zajęcia z :

- cyberprzemocy (31%),

- umiejętności uczenia się (23%),

- postaw rodzicielskich (8%),

- bezpiecznego korzystania z Internetu (62%),

- skutków zażywania substancji psychoaktywnych, środków psychotropowych (39%),

- kontaktów społecznych w klasie (31%),

- umiejętności panowania nad własnymi emocjami (15%),

- zdrowego odżywiania się (15%).

 

Wnioski z przeprowadzonych ankiet oraz analiza w/w dokumentacji zostanie wykorzystana podczas realizacji programu.  

 

 

 

 

       Szanując indywidualność i godność każdego ucznia wspomagamy go w dążeniach do wszechstronnego rozwoju. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami moralnymi, tolerancją, patriotyzmem, solidarnością, demokracją, wolnością i sprawiedliwością społeczną.   Kultywujemy tradycję, a wszystkie działania pedagogiczne, opiekuńczo - wychowawcze
i profilaktyczne orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich losy. Ściśle współpracujemy z rodzicami, ( którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w ich rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Monitorowanie nieobecności w szkole, dyscyplina na zajęciach szkolnych

1.Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2.Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne.

3. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych.

Wszyscy nauczyciele,

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

4. Kontakt telefoniczny z rodzicami za pomocą multimediów , dotyczący nieuzasadnionych nieobecnościach uczniów na zajęciach.                                                5. Współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, asystentem rodziny.                                6.Przeprowadzenie na godzinie z wychowawcą zajęć odnośnie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie przestrzegania w/w zasad.

Wychowawcy, pedagog

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

IX.2020r.

 

2. Stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze

 

 

1. Prowadzenie teczek uczniów  dotyczących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.                      

Pedagog

Wg potrzeb

2.Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów:

a) zajęcia korekcyjno –kompensacyjne,

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

c) zajęcia logopedyczne,                                       d) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

e) zajęcia rewalidacyjne.

Wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia,  pedagog , logopeda

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

3.Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą:

a) zorganizowanie indywidualnych spotkań z logopedą.

4.Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem rodzinnym itp.

6.Uwzględnianie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach.

Wychowawcy, pedagog,

 

Logopeda

 

Wszyscy nauczyciel

Według potrzeb

 

I semestr

 

 

 

 

 

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz systematyczne motywowanie uczniów do nauki

 

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów:

a) diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów – lekcje z wychowawcą,

b) organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów.

Wszyscy nauczyciele,

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wych.  klas IV-VIII

 

 

Beata Laube

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2.  Przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, technicznych, sportowych – szkolnych i między szkolnych.

3. Promowanie osiągnięć uczniów: eksponowanie prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, stronie internetowej szkoły i Gminy Grzmiąca oraz pochwała na apelu.

4. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów.

5.Stosowanie pochwał w przypadku najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia,                6. Przeprowadzanie z uczniami rozmów motywujących do nauki.

7. Przeprowadzenie w klasach IV i VIII zajęć dotyczących umiejętności uczenia się

 

7. Organizacja Dnia Matematyki.

8. Udział uczniów w innowacjach:

a) „Matematyka jest wszędzie”

 

b) „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”

c) „ Papierowy świat matematyki- książkowe origami”,

 

d) „Zabawmy się w teatr”

 

Anna Purgal

Anna Purgal

Beata Laube

 

Karolina Lachowska-Majchrzak

Cały rok

4. Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, społecznych w celu

przeciwdziałania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa             w szkole i poza nią.

 

 

1.Organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem na temat:

a) sposobów rozwiązywania konfliktów,

b) asertywności,

c) budowania poczucia własnej wartości,                                                                          d) umiejętności pracy w zespole i rozwiązywania problemów w grupie,                                         e)zachowań agresywnych,                        f)wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom,                                  g)kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

2. Zapraszanie przedstawicieli służb prewencyjnych w celu uświadomienia uczniom konsekwencji ich niewłaściwego zachowania.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg. potrzeb

3.Udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, dotyczących profilaktyki.

4.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią:

a) dyżury nauczycieli na korytarzu,

b) kontrola zachowań w toaletach,

c) sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjść,

d) kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku,

e) pogadanki na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, bezpieczeństwa w czasie ferii, wakacji i przerw świątecznych,

g) realizacja programu wychowania komunikacyjnego (karta rowerowa),

h) opieka nad uczniami oczekującymi na autobus                                 (organizacja zajęć świetlicowych),

i) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku:

- pogadanki związane z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym,

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”.

j) udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Stokowiec

 

 

 

Pedagog

 

 

 

Celina Dziuba-Bartnik

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

IV.2021r.

 

 

 

 

 

 

X-XI. 2020r.

5. Reagowanie zgodne z procedurami wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole.                                                   

 

6. Zorganizowanie Dnia Życzliwości w szkole.

 

7.Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy.

8.Nabywanie zasad właściwej komunikacji.

9.Kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych.

10.Ukierunkowanie uczuć i emocji

a) kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć i emocji,

- udział uczniów klasy IV w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocje”.

b) nauka kontroli własnych emocji,

c) umiejętność budowania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem                  ( niwelowanie obgadywania, dokuczania, wyśmiewania, pomawiania),

d) zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

11. Podtrzymywanie tradycji rodzinnych oraz wzbudzanie empatii dla osób starszych i potrzebujących:

a)prace plastyczne,

b)prace pisemne,

c)tworzenie drzew genealogicznych.

12. Zorganizowanie w szkole akcji „STOP Wulgaryzmom” oraz gazetki tematycznej na holu.

Wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy szkoły, pedagog

 

 

Pedagog

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

Cały rok

 

 

 

 

 

XI.2020r.

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I semestr

5. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania uczniów i wychowanków w ich rozwoju.

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu:

a) pogadanki/lekcje wychowawcze,

b) propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na SKS oraz w konkursach i zawodach sportowych,

c) Nauka walki fair-play.

 

2.Zapoznawanie młodzieży z zasadami zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,

poprzez pogadanki, dyskusje, konkursy plastyczne.

3. Zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie uczniów przy stolikach szkolnych.

4. Przeprowadzenie pogadanek nt. przeprowadzenie zajęć pt.               " Jak radzić sobie ze stresem wywołanym obawą przed Covid 19"

Wszyscy nauczyciele, pedagog, nauczyciel w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. 2020 r.

5.Udział uczniów w kołach promujących aktywny i zdrowy styl życia, np. „Klub Wiewiórka”.

Opiekun Klubu Wiewiórka

Cały rok szkolny

 

6.Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej:

 

 

- „Problem z głowy”.

Wychowawcy klas I-VIII

Wg potrzeb

- „Od uprawy do poprawy”

Wychowawca klasy I

II semestr

7. Zorganizowanie w klasach Światowego Dnia Zdrowia

Wychowawcy klas

IV.2021r.

6. Zapewnienie opieki służb medycznych nad rozwojem fizycznym dziecka.

1.Okresowe badania uczniów.

 

2.Kierowanie i prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.

 

Pielęgniarka, wychowawca

Pielęgniarka, nauczyciel w-f

 

Cały rok

 

 

 

7. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, środków multimedialnych.

 

 

 

1.Udział uczniów w pogadankach nt. środków psychoaktywnych i konsekwencji ich spożywania, np.:

a) środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,

b) tytoniu,

c) alkoholu.

2.Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków multimedialnych:

a) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez technologię informatyczną,

b) wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych pozalekcyjnych, multimediów, Internetu,

c) udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

3.Organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem na temat Cyberprzemocy.

4.Promowanie na stronie internetowej szkoły bezpiecznych stron.

5.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku, Komenda Powiatową Policji w Szczecinku oraz terapeutą w zakresie profilaktyki uzależnień.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

6. Realizacja w klasie VI programu Domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” rekomendowanego przez MEN

Pedagog, wychowawca klasy

II semestr

8.Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza

 

1.Działanie Rady Wolontariatu:

a) propagowanie idei wolontariatu,

b) organizowanie w szkole i środowisku lokalnych akcji charytatywnych m.in. zbiórka nakrętek plastikowych, opieka nad starym cmentarzem,

2.Współpraca z UNICEF:

a) pogadanki,

b) pokazy multimedialne,

c) akcje charytatywne.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

Pedagog

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

Wg. potrzeb

9. Kształtowanie kultury języka poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

 

1. Udział w podsumowaniu akcji  „Przyjaciele książki”.

2. Wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej: prasy, encyklopedii i słowników.

3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

4. Udział w akcjach i projektach czytelniczych:

Międzynarodowa edycja ,,Przerwy na czytanie”

 

5.Pasowanie uczniów klasy I na ucznia i czytelnika.

 

 

6.Utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

7.Udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, historycznych.

Renata Piątkowska Nauczyciel                       biblioteki,

 

 

 

 

Nauczyciel                       biblioteki, wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciel                       biblioteki,

wychowawca kl. I

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

IV.2020r.

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

X.2020 r.

 

 

 

W ciągu roku

 

 

10. Kształtowanie u ucznia postawy przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, narodowego                         i europejskiego.

 

 

 

 

1.Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, sztandarem:

a) lekcje poświęcone patronowi szkoły,

b) gazetki ścienne.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciel muzyki, nauczyciel języka polskiego                            

V.2020r.

2.Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego:

a)ogniska, pikniki, zajęcia integracyjne.

b)organizowanie imprez klasowych: andrzejki, wigilia klasowa, Walentynki, Dzień Wiosny.

Nauczyciele  odpowiedzialni za imprezy szkolne, wychowawcy 

         

         

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez

3.Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego:

a) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, zmianami do Statutu Szkoły, innych regulaminów wewnątrzszkolnych,

b) organizacja wydarzeń szkolnych; Pasowanie na ucznia klasy I, Walentynki, Dzień Kobiet.

Opiekun samorządu uczniowskiego, samorząd uczniowski, wychowawcy klas

 

                                       

W ciągu roku

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez

4.Poznawanie i kontynuowanie tradycji szkoły i wsi:

a)  zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi i organizacja spotkań wigilijnych,

b)konkursu „Kartka, stroik świąteczny”,

c)  zapoznawanie uczniów z tradycjami wielkanocnymi:

- zorganizowanie kiermaszu,

- wykonanie ozdób świątecznych.

Wychowawcy klas, nauczyciel religii, opiekun SKO i Samorządu Uczniowskiego

                                                

Zgodnie z kalendarzem imprez

 

 

 

II semestr

5.Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz prawami człowieka:

a) zapoznanie ze Statutem Szkoły,

b) zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania,

c) pogadanki na godzinach wychowawczych dot.:

-  obowiązków i praw ucznia,

-  systemu kar i nagród stosowanego w szkole,

d) wybory Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego.

Wychowawcy klas

 

 

 

 

I semestr

6.Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności Europy:

b) pogadanki na godzinach wychowawczych.

Nauczyciele języka polskiego,

wychowawcy klas

W ciągu roku

11. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości

1.Kształtowanie postaw patriotycznych:

a) nauka oraz utrwalanie hymnu państwowego,

b) klasowe upamiętnienie świąt państwowych, np. Święta Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku okazywania im szacunku:

3. Udział w akcji BohaterOn

Nauczyciele odpowiedzialni za imprezy/uroczystości szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.2020r.

12. Współpraca z rodzicami   i instytucjami wspomagającymi szkołę

1.Kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny:

a) zebrania z rodzicami (stacjonarne lub za pomocą dostępnych środków multimedialnych):

-informacja o postępach w nauce, oraz zachowaniu,

- zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole,

- zapoznawanie rodziców ze Statutem, Przedmiotowym Systemem Oceniania, punktową oceną z zachowania w kl. IV-VIII,

b) współpraca oraz udział rodziców w imprezach klasowych,

c) rozmowy z uczniami, rodzicami, w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów.

2.Wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego:

a) stworzenie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów,

b) poradnictwo dla rodziców:

- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu pomoc w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych,

- kierowanie do ekspertów i lekarzy specjalistów,

c) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, Asystentem rodziny.

 

Dyrektor,

wychowawcy, pedagog

W ciągu roku

13. Kształtowanie postaw ekologicznych          i zapobieganie degradacji środowiska

 

1.Udział w akcjach ekologicznych:

a) Sprzątanie Świata,

b) zbiórka kasztanów i żołędzi dla Wojskowego Koła Łowieckiego RYŚ,

c) konkurs plastyczny.                                         

Nauczyciele, wychowawcy klas

W ciągu roku

Monitoring i ewaluacja

Monitoring programu wychowawczo-profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji                               i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie I i II semestru każdego roku szkolnego.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek, ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wnioski z nadzoru dyrektora, dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole, opinie, orzeczenia wydane przez PPP Szczecinek, Ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami, analiza punktów z zachowania, obserwacja i ocena zachowań.

 

                                                                                                                           Opracowanie:

Rada Rodziców

Jowita Okurowska

Celina Dziuba-Bartnik

Aleksandra Jasiulek