BIBLIOTEKA SZKOLNAREGULAMIN WYPOŻYCZENIA I UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH ZAKUPIONYCH Z DOTACJI CELOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W IWINIE

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1. Regulamin określa:

a) zasady związane z wypożyczeniem uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

b) tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły

c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2. Ilekroć mowa o:

a) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;

b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Rodzice/opiekunowie uczniów zostają zapoznani z treścią Regulaminu.

§ 2

Zasady ewidencjonowania i udostępniania podręczników

1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe, których zakup dokonano z dotacji celowej MEN są własność Szkoły.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

c) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

4. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne. W sytuacjach wskazanych przez nauczyciela uczeń ma prawo zabrać podręcznik/materiały edukacyjne do domu z obowiązkiem przyniesienia ich do szkoły we wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

5. Wypożyczenie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.

6. Podręczniki wypożyczane są na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem wakacji.

7. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki, nie później niż w ostatnim tygodniu przed końcem roku szkolnego. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

8. W uzasadnionych okolicznościach Szkoła ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem terminu wskazanego w ust. 7.

9. Zwrot podręcznika skutkuje uzyskaniem wpisu na karcie obiegowej świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.

§ 3

Procedura wypożyczenia podręcznika

1. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnych części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je wraz z oświadczeniem o treści: „Kwituję odbiór podręcznika (podręczników) / materiałów edukacyjnych o numerze(numerach).............................................................................................................................................. Oświadczam, że znane mi są zasady korzystania przez uczniów z podręcznika (podręczników) /materiałów edukacyjnych wypożyczanych przez szkołę. Jednocześnie potwierdzam przyjęcie odpowiedzialności za korzystanie przez..........................(imię i nazwisko ucznia) z podręcznika(podręczników)/materiałów edukacyjnych”. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru na oświadczeniu kwitują rodzice/prawni opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki zgłaszali się uczniowie osobiście.

2. Wychowawca informuje rodziców/opiekunów, aby sprawdzili stan wypoźyczanych podręczników lub materiałów edukacyjnych. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić wychowawcy.

§ 4

Zasady odpowiedzialności za wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne

1. Uczeń jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych.

2. W chwili wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych należy zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy.

3. Podręczniki należy obłożyć w specjalnie przygotowane przeźroczyste foliowe oprawy.

4. Zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.

5. Uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych.

6. Z podręczników i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek.

7. Podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stania, (pomijając zużycie będące następstwem prawidłowego używania), gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.

8. W przypadku, gdy uczeń rezygnuje z nauki w Szkole w trakcie trwania roku szkolnego, jest zobowiązany do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego.

9. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty protokół zdawczo – odbiorczy, przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkoły, do której uczeń przechodzi.

§ 5

Zakres odpowiedzialności

1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub nieumyślne spowodowanie innej wady fizycznej, która pomniejsza wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwia ich wykorzystanie.

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie wskazanym w § 2 ust.6 po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców/opiekunów ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłoszonymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód budżetu państwa.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Uczniowie i rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowanie się do zawartych w nim postanowień.

2. Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest dyrektor Szkoły.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz. 811).