STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W IWINIE

 

STATUT

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W IWINIE

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

STRONA


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

ROZDZIAŁ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

ROZDZIAŁ 3

MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

 

ROZDZIAŁ 4

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Sposób realizacji zadań Szkoły .

Programy nauczania - wymagania, zasady dopuszczania
do użytku w Szkole .

Podręczniki, materiały edukacyjne - zasady dopuszczania
do użytku w Szkole. 

Zasady realizacji zadań wychowawczych.

Zasady realizacji zadań opiekuńczych.

Dostęp do Internetu.

Zasady ubezpieczenia.

 

ROZDZIAŁ 5

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

ROZDZIAŁ 5a

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

 

ROZDZIAŁ 6

ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA

ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH UCZNIOM
 NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

ROZDZIAŁ 7

NAUCZANIE INDYWIDUALNE W SZKOLE

 

ROZDZIAŁ 8

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY
PROGRAM NAUKI

Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej.

 

ROZDZIAŁ 9

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.

Nieprzygotowanie ucznia do zajęć.

Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych.

Kryteria oceny zachowania.

Klasyfikowanie.

 

5

 

 

5

 

 

6

 

 

8

10

 

11

 

13

14

15

17

18

 

 

 

18

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

30

 

 

 

32

33

 

 

34

34

40

40

43

51

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Egzamin klasyfikacyjny.

Egzamin poprawkowy .

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

Egzamin ósmoklasisty.

Wyniki egzaminu.

Arkusz ocen, świadectwa szkolne i inne druki szkolne.

Postanowienia końcowe do ZWO.

 

ROZDZIAŁ 10

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Dyrektor Szkoły.

Rada Pedagogiczna.

Samorząd Uczniowski.

Rada Rodziców.

Zasady współpracy organów Szkoły.

Rozstrzyganie konfliktów.

 

ROZDZIAŁ 11

ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki.

 

ROZDZIAŁ 12

ORGANIZACJA WYCHOWANIA I OPIEKI

Szkolny system wychowania.

Współpraca z rodzicami.

Prawa i obowiązki rodziców.

ROZDZIAŁ 13

ORGANIZACJA SZKOŁY

Organizacja, cele i zadania oddziału przedszkolnego.

Nauczanie indywidualne w oddziale przedszkolnym.

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ 14

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH
PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Zespoły nauczycielskie.

Zadania zespołów.

Zadania nauczycieli Szkoły.

Zadania wychowawców klas.

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom.

Zadania pedagoga i logopedy.

Biblioteka szkolna.

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz innymi bibliotekami.

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

Tryb składania skarg w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia.

 

 

54

55

57

60

61

62

63

65

 

 

66

66

70

72

75

77

77

 

 

78

87

 

 

87

87

88

89

 

90

92

93

94

 

 

 

98

98

99

101

104

 

106

108

109

 

111

 

112

 

116

ROZDZIAŁ 15

UCZNIOWIE SZKOŁY

Obowiązek szkolny.

Zasady przyjmowania uczniów w ciągu roku szkolnego.

Nagrody i kary.

Prawa i obowiązki uczniów.

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.

Szczegółowe zasady skreślania z listy uczniów
i karnego przeniesienia do innej szkoły.

Procedura postępowania przy skreślaniu z listy uczniów
i karnego przeniesienia do innej szkoły.

 

ROZDZIAŁ 15a

CEREMONIAŁ SZKOŁY

Ślubowanie klasy pierwszej.

Pożegnanie absolwentów.

 

ROZDZIAŁ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116

116

118

119

123

 

127

 

127

 

128

 

 

129

130

130

 

 

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ROZDZIAŁ 1

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 

1)     Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej                   w Iwinie,

2)     Ustawie – z dnia 14 grudnia 2016 roku „Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017r., poz. 59
z późniejszymi zmianami),

3)     Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie,

4)     Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Szkole,

5)     uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców          i prawnych opiekunów,

6)     wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole,

7)     organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Grzmiąca,

8)     organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy rozumieć Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie,

9)     ZWO – Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie,

10) egzaminie – należy przez to rozumieć egzamin ośmioklasisty.

  1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego                w   stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

 

ROZDZIAŁ 2

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 2.1. Publiczna szkoła podstawowa, zwana dalej Szkołą, nosi nazwę:

   Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie

2.    Siedzibą szkoły jest miejscowość: Iwin, gmina: Grzmiąca, powiat: szczecinecki,
    województwo: zachodniopomorskie.

3.    Cykl kształcenia trwa 8 lat i obejmuje klasy I -VIII.

4.    Przy Szkole prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci, które obowiązane są  odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5.    Miejscowości należące do obwodu szkoły:

1)   Iwin,

2)   Przeradz,

3)   Radomyśl,

4)   Storkowo,

5)   Lubogoszcz,

6)   Radostowo,

7)   Owczary,

8)   Pustkowie,

9)   Świętno.

6.    Szkoła działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami o systemie oświaty oraz  niniejszego Statutu.

 

§ 3.1. Szkoła posługuje się następującymi pieczęciami:

 

1)   dużą i małą pieczęcią okrągłą, metalową z napisem w otoku:

    „ Szkoła Podstawowa w  Iwinie”  

2)   podłużną pieczątką z napisem: „ SZKOŁA PODSTAWOWA

                                                                  im. Marii Konopnickiej                

                                                                         w IWINIE 

                                                                 78-451 PRZERADZ 

                                                                       0 0 1 2 1 1 3 5 4”

 

2.    Gospodarkę finansową prowadzi samodzielnie Szkoła Podstawowa w Iwinie:

1)   Dyrektor i Główny Księgowy odpowiadają za prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej.

 

3.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

4.    Dyrektor  jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych
w Szkole.

 

5.    Nauczyciele zatrudnieni są w Szkole na podstawie Karty Nauczyciela.

 

6.    Szkoła posiada internetową stronę www.

 

 

ROZDZIAŁ 3

 

MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

 

§ 4.1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

 

2.      Misja Szkoły

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka. Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego oraz promuje zdrowy styl życia. Kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.

Dążymy do tego by:

Nasi uczniowie – byli rzetelnie przygotowani do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie.

Ich rodzice – aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli ją.

Pracownicy szkoły – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy.

Szkoła – była placówką cenioną i uznawaną w środowisku, w której klimat sprzyja zdrowiu
i bezpieczeństwu.

            Szanując indywidualność i godność każdego ucznia wspomagamy go w dążeniach do wszechstronnego rozwoju.

W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami moralnymi, tolerancją, patriotyzmem, solidarnością, demokracją, wolnością i sprawiedliwością społeczną.

            Kultywujemy tradycje, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo – wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalsze losy.

Ściśle współpracujemy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

 

3.      Model absolwenta Szkoły.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie:

a)      w swoim postępowaniu dąży do prawd,

b)     jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c)      dba o zdrowie własne i innych ludzi,

d)     wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)      wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów,

f)      jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to młody człowiek, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek:

a)      umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b)     działający na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska,

c)      twórczo myślący,

d)     umiejący skutecznie się porozumiewać,

e)      umiejący stale się uczyć i doskonalić,

f)      umiejący planować swoją pracę i ją organizować,

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej to człowiek tolerancyjny, dbający          o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

 

ROZDZIAŁ 4

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 5.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczo - profilaktyczny, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów
i środowiska, a w szczególności zapewnia uczniom:

1)     pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich możliwościami psychofizycznymi i potrzebami w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,

2)     zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a w szczególności:

a)      naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem,

b)      poznawanie wymaganych pojęć i wiadomości,

c)      zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację na następnym etapie kształcenia,

d)     prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

e)      kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.)

f)       kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

g)      traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą              w sobie, także w sposób integralny, to znaczy jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie,

h)      stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej zasady życia społecznego,

i)        skuteczne nauczanie języka obcego,

j)        przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,

k)      zapewnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom i rodzicom stosownie do potrzeb i zgodnie z przepisami prawa.

3)     ukierunkowanie ku wartościom.

2.      Szkoła wspomaga rozwój dziecka jako osoby i wprowadza go w życie społeczne poprzez:

 

1)           rozwijanie i kształtowanie poznanych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

2)           rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, przygotowanie do podejmowania systematycznych i dłuższych wysiłków intelektualnych i fizycznych,

3)           rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,

4)           umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów oraz dążenia do osiągania celów,

5)           kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia i życia,

6)           rozwijanie umiejętności poznawania siebie, otoczenia rodzinnego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego,

7)           wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, kulturowej i historycznej dziecka,

8)           stwarzanie warunków do wyobraźni i ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej,

9)           zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

10)       zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym                i zdrowym środowisku, w poczuciu więzi z rodziną,

11)       uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka troszczenie się o zapewnienie mu równych szans,

12)       stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

13)       stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci,

14)       stwarzanie przyjaznego klimatu, pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu               w społeczności,

15)       prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

16)       ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie,

17)       kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie,

18)       rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem technik mediacyjnych.

 

3.      Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

4.      Realizuje programy przedmiotów obowiązkowych objętych ramowym planem nauczania.

5.      Zapewnia uczniom opiekę zdrowotną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez nią.

6.      Znalezienie w Szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi w oparciu o zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w dniu  20 listopada 1989 roku.

7.      Zapewnia naukę religii/etyki  zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci.

8.      Zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają
w Szkole dłużej na czas pracy rodziców – na wniosek rodzica lub ze względu na organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w Szkole.

9.      Zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych.

 

Sposób realizacji zadań Szkoły

 

§ 6.1. Szkoła realizuje:

1)   podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

2)   szkolny zestaw programów nauczania i zestaw programów wychowania przedszkolnego zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do użytku przez Dyrektora,

3)   Program Wychowawczo - profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku uczniów i potrzeb,

4)   uchylono,

5)   Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania - uchwalone przez Radę Pedagogiczną.

2.      Realizacja celów i zadań Szkoły następuje poprzez:

1)   integrację wiedzy nauczanej poprzez:

a)      prowadzenie oddziału przedszkolnego,

b)      edukację wczesnoszkolną w klasach I – III,

c)      kształcenie w II etapie edukacyjnym,

2)   oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

a)      pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

b)      personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

c)      wpajanie zasad kultury życia codziennego,

3)   prowadzenie kół zainteresowań i przedmiotowych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kompensacyjno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych               i innych zajęć zgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami prawa oświatowego, w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie Szkoły,

4)   prowadzenie lekcji religii/etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,

5)   pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracę z Sądem Rodzinnym, policją, ośrodkami pomocy społecznej i innymi instytucjami wspomagającymi rozwój dziecka.

 

Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w Szkole

 

 

§ 7.1. Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z dopuszczonym programem  nauczania dla wychowania przedszkolnego.

2.    Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych
w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczajże poza podstawę programową:

1)   uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej,

2)   są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

3)   wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.

3.    Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów/dzieci, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe Szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację Szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów.

4.    Program nauczania, nauczyciel lub zespół nauczycieli, opracowuje się na cały etap edukacyjny.

5.    Nauczyciel może zaproponować program nauczania opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.

6.    Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem  nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w Szkole Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

7.    Program nauczania zawiera:

1)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

2)   treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

3)   sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

4)   opis założonych osiągnięć ucznia,

5)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

8.    Wniosek, o którym mowa w ust. 6 dla programów, które będą obowiązywały
w kolejnym  roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 31 maja poprzedniego roku szkolnego.

9.    Dyrektor dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w ust. 7, Dyrektor może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony lub doradcy metodycznego.

10.  Opinia, o której mowa w ust. 9 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu
z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów.

11.  Opinia o programie powinna być w ciągu 14 dni, nie później niż do 30 czerwca.

12.  Dopuszczone programy nauczania stanowią Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w Szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie Szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor ogłasza Szkolny Zestaw Programów Nauczania

w formie zarządzenia.

13.  Dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym.

14.  Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

15.  Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań dopuszcza Dyrektor.

16.  Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:

1)   z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego,

2)   bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt.1.

17.  Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić część programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony w raz
z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

18.  Uchylono.

19.  Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami ZWO, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania.

 

Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczenia do użytku w Szkole.

 

§ 8.1. Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych
w procesie kształcenia podejmuje nauczyciel prowadzący określoną edukację
w szkole.

2.      W klasach I – III w terminie do dnia 31 maja nauczyciel uczący w danej klasie przedstawia Dyrektorowi propozycję:

1)   jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,

2)   jednego podręcznika lub materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego,

3)   materiałów ćwiczeniowych do poszczególnych edukacji, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

3.    Dyrektor na podstawie propozycji nauczycieli, uczących w poszczególnych klasach
I – III, w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących w danej klasie przez co najmniej trzy lata,

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych  klasach w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

4.    Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego Szkołę, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący Szkołę.

5.    Dyrektor, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

6.    Dyrektor, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 5.

7.    Dyrektor, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach I – III może uzupełnić szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

8.    Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć
w klasach IV – VIII przedstawiają Dyrektorowi, w terminie do dnia 31 maja  nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

9.    Nauczyciele, o których mowa w ust. 8 przedstawiają Dyrektorowi propozycję:

1)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych,

2)   jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach,

3)   jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do zaplanowanych zajęć w zakresie niezbędnych do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

10.  Dyrektor podaje do publicznej wiadomości  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

 

Zasady realizacji zadań wychowawczych.

 

§ 9.1. Proces wychowawczy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem Wychowawczo – profilaktycznym.

2.      Program Wychowawczo - profilaktyczny opracowuje zespół składający się

z nauczycieli wskazanych przez Dyrektora.

2a. Program Wychowawczo - profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w Szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

3.      Program, o którym mowa w ust. 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo - profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

4.      W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo - profilaktycznego, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

5.      Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,                  z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo – profilaktycznego.

6.      Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor zapewnia w miarę możliwości zachowanie  ciągłości pracy wychowawczej na dany etap edukacyjny.

7.      Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

8.      Każdy wychowawca klasy ma obowiązek przedstawić swoim wychowankom i ich rodzicom/prawnym opiekunom  szczegółowe zagadnienia planu wychowawczego klasy w terminie określonym przez Dyrektora.

 

Zasady realizacji zadań opiekuńczych

 

§ 10.1.Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno – psychologiczną:

1)      nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a)      organizowanie spotkań Dyrektora z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami,

b)     rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

c)      organizację wycieczek integracyjnych,

d)     pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga,

e)      udzielanie niezbędnej – doraźnej pomocy pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub przedstawiciela Dyrektora,

f)      współpracę z Poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

g)     respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej,

h)     organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.

2)   nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący,

3)      nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a)      umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)     objęcie opieką psychologiczno – pedagogiczną, określoną w Rozdziale 5,

c)      dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

d)     rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

e)      wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

f)      indywidualizację procesu nauczania,

4)   nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 6.

 

2.      Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, poprzez:

1)      realizację przez nauczycieli zadań zapisanych §106 niniejszego Statutu,

2)   pełnienie dyżurów nauczycieli – zasady organizacyjno – porządkowe
i harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7:15 i trwa do zakończenia zajęć w szkole,

3)   opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga,

4)      przestrzeganie liczebności grup uczniowskich,

5)      obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny,

6)      umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia,

7)      odpowiednie oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń,

8)      oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami,

9)   prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie
z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym,

10)             kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje Dyrektor co najmniej raz w roku,

11)  umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji,

12)  oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

13)  zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,

14)  ogrodzenie terenu Szkoły,

15)  zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,

16)  zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych,

17)  wyposażenie pomieszczeń Szkoły, a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,

18)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych,

19)  zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły,

20)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

21)  zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których pomieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

 

3.      Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.

4.      Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.

5.      Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

6.      Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając uwagę na sprzęt i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno - sanitarne w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.

7.      Szkoła zapewnienia uczniom dożywianie w formie obiadów finansowanych przez sponsorów, rodziców lub GOPS.

8.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych
i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

1)      z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2)      pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:

a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,

b)     pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania,

c)      wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach,

d)     sprowadzania uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowania tam porządku (w przypadku uczniów klas I - III),

e)      udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej,

f)      zgłaszania Dyrektorowi dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.

3)      opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów,

4)      w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania
z Boiska.

 

9.      Pracownicy Szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego bezpieczny pobyt w Szkole.

 

 

Dostęp do Internetu

 

§ 11.1. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają prawo do korzystania ze szkolnej sieci komputerowej i Internetu.

2.    Korzystający ze szkolnej pracowni komputerowej są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu pracowni komputerowej w Szkole.

3.    Uczniowie korzystają z pracowni komputerowej pod opieką nauczyciela.

4.    Szkoła chroni uczniów przed dostępem do treści publikowanych w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju młodych ludzi poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

5.    Zasady korzystania w Szkole z Internetu określa Regulamin bezpiecznego korzystania z Internetu, zatwierdzony przez Dyrektora, po uzyskaniu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

6.    Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu w Szkole:

1) Nie podawać w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Należy posługiwać się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.

2) Nie podawać osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie można mieć pewności z kim naprawdę się rozmawia!

3) Nie wysyłać nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiemy, do kogo naprawdę trafią.

4) Jeżeli otrzymana wiadomość jest wulgarna lub niepokojąca, nie należy odpowiadać na nią i poinformować o tym nauczyciela.

5) Należy zawsze sprawdzić wiarygodność informacji, ponieważ nie wszystkie, które się znajdują w Internecie mogą być prawdziwe.

6) Należy szanować innych użytkowników Internetu, nie wolno ich obrażać poprzez wysyłanie niegrzecznych listów lub wiadomości.

7) Należy przestrzegać praw autorskich w posługiwaniu się materiałami znalezionymi                   w Internecie.

8) Nie otwierać podejrzanych załączników i nie korzystać z linków przesłanych przez obcą osobę. Mogą one zawierać wirusy. Od razu je kasować.

9) Należy posługiwać się wyłącznie własnym kontem w sieci komputerowej i nie  podawać swojego hasła.

10)    Należy rozmawiać z rodzicami/prawnymi opiekunami, nauczycielami i zaufanymi osobami dorosłymi o Internecie oraz informować ich o wszystkich stronach, które są niepokojące.

11)    Nie należy dokonywać zakupów towarów i usług poprzez Internet.

 

 

Zasady ubezpieczenia

 

§ 12.1. Każdy rodzic/prawny opiekun  ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

2.      Dyrektor zawiera umowę o współpracę w sprawie w/w ubezpieczenia po konsultacjach z Radą Rodziców.

 

 § 13.1. Obowiązkiem wszystkich rodziców/prawnych opiekunów jest wykupienie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

ROZDZIAŁ 5

 

ORGANIZACJIA I ŚWIADCZENIE

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

§ 14.1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

§ 15.1. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

§ 16.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1)      diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia              i umożliwianiu ich zaspokojenia,

3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,

4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5)      opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

6)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów                        i rodziców/prawnych opiekunów,

7)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo - profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

8)      wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów  w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

9)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

10)  wspieraniu nauczycieli i rodziców/prawnych opiekunów  w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,

11)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów  i nauczycieli,

12)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 17.1.Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1)      wybitnych uzdolnień,

2)      niepełnosprawności,

3)      niedostosowania społecznego,

4)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

5)      specyficznych trudności w uczeniu się,

6)      z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,

7)      choroby przewlekłej,

8)      zaburzeń zachowania lub emocji,

9)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

10)   rozpoznanych niepowodzeń edukacyjnych,

11)   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

12)   trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

13)   uchylono.

§ 18.1. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają:

1)      wychowawca klasy,

2)      nauczyciele pracujący z uczniem,

3)      specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności:

a)      logopeda,

b)     pedagog,

c)      doradca zawodowy.

 

§ 19.1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu:

a)      w oddziale przedszkolnym – analizę i ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

b)     w klasach I – III – rozpoznanie ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się  lub szczególnych uzdolnień,

c)      w klasach IV – VIII – rozpoznanie trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień,

2)      świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy z uczniem,

3)      realizacja zaleceń i ustaleń zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

4)      dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy,

5)      określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,

6)      rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,

7)      podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,

8)      wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy,

9)      współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym
w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku, które utrudniają funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia
i planowania dalszych działań.

 

§ 20.1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole, który stwierdzi, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ma za zadanie:

1)      niezwłocznie udzielić uczniowi w/w pomocy w trakcie bieżącej pracy,

2)      poinformować wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń, o potrzebie objęcia tego ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

2.    Pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole objęci również są uczniowie posiadający:

1)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

3)      orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

3.      Przy planowaniu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom wymienionym w ust. 2 uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

4.      Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole udzielana jest również na wniosek:

1)      ucznia,

2)      rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

3)      Dyrektora,

4)      pielęgniarki medycyny szkolnej,

5)      poradni,

6)      pracownika socjalnego,

7)      asystenta rodziny,

8)      kuratora sądowego,

9)      nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjaliści,

10)  asystent edukacji romskiej,

11)  pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/wychowawcy ucznia,

12)  organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

 

§ 21.1. Wychowawca klasy, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz koordynatora organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Szkoły.

 

§ 22.1. Zadaniem wychowawcy klasy jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ucznia objętego w/w pomocą.

2. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom danej klasy.

3.    Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowawca klasy współpracuje z:

1)      rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,

2)      innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem,

3)      poradnią,

4)      uchylono,

5)      asystentem rodziny,

6)      Dyrektorem,

7)      pielęgniarką środowiskową,

8)      kuratorem sądowym,

9)      organizacją pozarządową lub inną instytucją/podmiotem działającym na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

§ 23.1. Koordynatorem organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest pedagog szkolny.

2. Do zadań koordynatora należy:

1)      planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom w oddziale przedszkolnym i Szkole,

2)      ustalanie terminów spotkań zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

3)      zawiadomienie o terminie spotkania zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej Dyrektora i wszystkich członków
(z tygodniowym wyprzedzeniem),

4)      prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,

5)      nawiązywania kontaktów z poradniami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia.

§ 24.1.Nauczyciele/specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 

§ 25.1.Dyrektor na podstawie zaleceń zespołu ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

§26.1. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej Dyrektor lub koordynator niezwłocznie informuje rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.

 

§ 27.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)      systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów,

w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

2)      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia,

3)      zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

4)      zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

5)      zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

6)      uchylono,

7)      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli,

8)      porad dla uczniów,

9)      działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się                  w trudnej sytuacji życiowej,

10)  zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,

11)  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

12)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

 

§ 28.1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów                 z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych.

2.      W Szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
i uzdolnieniami uczniów.

3.      Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

4.      Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.

 

§ 29.1 Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)      dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,

2)      dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,

3)      przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

4)      umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

5)      różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

 

§ 30.1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać
8 osób.

2.    Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica/prawnego opiekuna.

3.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych

i oddziałowych.  Dyrektor wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowej.

4.    O zakończeniu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

5.    Nauczyciel zajęć dydaktyczno – wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

 

§ 31.1. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby. Są to:

1)      korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi  trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów,

2)      logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci,

3)      rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z przejawiających trudności
w funkcjonowaniu społecznym oraz dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mającymi problem w funkcjonowaniu w szkole oraz aktywnym
i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

2.        Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno – kompensacyjne prowadzą nauczyciele
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

3.        Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut.

4.        W uzasadnionych przypadkach zajęcia specjalistyczne mogą trwać krócej lub dłużej niż 45 minut, ale z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

5.        O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje Dyrektor na wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 

§31.a.1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

1)   Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

2)   Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów/dzieci ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, które nie mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie z klasą lub oddziałem i wymagają  dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

a)      Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie
z oddziałem przedszkolnym/szkolnym lub indywidualnie z uczniem/dzieckiem.

b)      Objęcie w/w formą pomocy wymaga opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej.

c)      Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.

3)   Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

 

§ 32.1. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 

§ 33.1. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor.

 

§ 34.1. W Szkole zatrudniony jest pedagog, na miarę możliwości i potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 

§ 35.1. Porad dla rodziców/prawnych opiekunów  i nauczycieli udzielają,  w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

 

§ 36.1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku.

§ 36.a.1. W Szkole istnieje możliwość prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

            2. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w Szkole odbywa się zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 Ustawy.

       

 

ROZDZIAŁ 5a

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI

 

§ 36.a.1. Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży:

1)       z  Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:

a)      wspomaganie właściwego rozwoju i efektywności  uczenia się dzieci
i młodzieży,

b)     profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,

c)      terapia zaburzeń dysfunkcyjnych,

d)     pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych  stron uczniów,

e)      wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny,

2)       z Policją:

a)      spotkania z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii,

b)     spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m. in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne oraz z młodszymi uczniami, na temat zasad bezpieczeństwa, zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń,

c)      zaproszenia do przeprowadzania rozmów wychowawczych z uczniami sprawiającymi problemy,

d)     pomoc w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze problemów, które zaistniały na terenie Szkoły,

e)      informowanie Policji o zdarzeniach na terenie Szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży.

 

 

3)       z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej:

a)      wymiana informacji na temat sytuacji materialnej i wychowawczej uczniów i ich rodzin,

b)     podejmowanie wspólnych kroków z asystentem rodziny mających na celu prawe funkcjonowania uczniów w szkole, środowisku,

c)      udział pedagoga Szkoły w spotkaniach związanych z wszczętymi procedurami Niebieskiej Karty.

4)       z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną:

a)      realizacja programów profilaktycznych, udział w konkursach,

b)     dostarczanie pomocy dydaktycznych i materiałów informacyjnych o tematyce zdrowotnej i profilaktycznej,

c)      udział nauczycieli w szkoleniach,

d)     udział uczniów i rodziców w prelekcjach o tematyce zdrowotnej
i profilaktycznej.

5)       z Sądem Rodzinnym, kuratorami zawodowymi i społecznymi:

a)      przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

b)     wymiana informacji na temat ucznia/dziecka i jego funkcjonowaniu
w środowisku szkolnym,

c)      udział pedagoga/wychowawcy w sprawach sądowych w charakterze świadka.

6)       z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

a)      wymiana informacji na temat ucznia/dziecka i jego funkcjonowaniu
w środowisku szkolnym,

b)     udział pedagoga/wychowawcy w posiedzeniach zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka.

7)       z innymi instytucjami, z którymi współpraca wynika z potrzeb Szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA

ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

§ 37.1. W Szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno - pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

1)      w oddziale ogólnodostępnym.

 

§ 38.1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki i środki dydaktyczne.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Szkoła realizuje programy nauczania dostosowane do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów.

4. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne, stosowne do zaleceń i możliwości organizacyjnych szkoły oraz zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne
i socjoterapeutyczne.

5. Szkoła integruje uczniów ze środowiskiem rówieśniczym oraz przygotowuje uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

 

§ 39.1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć okres nauki o jeden rok w cyklu edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2.      Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje
w formie uchwały Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów.

3.      Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają
w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

4.      Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor nie później niż do końca lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.

5.      Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)      braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami,

2)      psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

                                                          

§ 40.1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  prowadzone jest do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń  kończy 20 rok życia.

§ 41.1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie                z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi po 2 godziny na ucznia.

2.      Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor umieszcza w szkolnym planie nauczania        i arkuszu organizacyjnym.

3.      Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

§ 42.1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli, którzy jego uczą mają za zadanie:

1)      opracować Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej "programem",

2)      ustalić formy, okres i wymiar godzin pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

2.      Program określa:

1)      zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

2)      rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym, resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym lub zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu.

3)      formy i metody pracy z uczniem,

4)      formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,

5)      działania wspierające rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6)      zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne  oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

7)      zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

8)      w przypadku uczniów niepełnosprawnych rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających tok kształcenia.

9)      w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz możliwości psychofizycznych wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających w wielospecjalistycznych ocen- wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

 

3.      Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

4.      Zespół ds. planowania i koordynowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, zakres
i charakter wsparcia ze strony nauczycieli oraz przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności funkcjonowania ucznia.

5.      Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu IPET oraz w dokonywaniu okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie. Rodzice otrzymują kopię programu i oceny funkcjonowania ucznia. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

6.      Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zawartych w nim zaleceń.

 

§ 43.1. W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1)       korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),

2)       korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne),

3)       korekcyjno – kompensacyjne.

 

§ 44.1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.      Nauczyciele, o których mowa w ust.1:

1)      prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie
z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania
i zajęcia, określone w programie,

2)      prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą             z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3)      uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,

4)      udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym działania i zajęcia, określone
w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3.      Dyrektor, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

4.      Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając prze tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu
o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podana do publicznej wiadomości na stornie internetowej OKE Poznań
w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.

5.      Zapewnienie warunków, o których mowa w ust.3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 45 Uchylono.

 

§ 46.1.Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w rozdziale 5 Statutu.

 

ROZDZIAŁ 7

 

NAUCZANIE  INDYWIDUALNE W SZKOLE

 

§ 47.1. Uczniów oraz dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

2.    Indywidualne nauczanie/przygotowanie przedszkole organizuje Dyrektor na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie/przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3.    Zajęcia indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

4.    W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby Szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

5.    Zajęcia  indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia/dziecka, w domu rodzinnym oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6.    Uchylono.

7.    W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, w którym zajęcia są organizowane. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia może zezwolić na kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

10.  Na podstawie orzeczenia, Dyrektor ustala zakres, miejsce i odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej  czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego oraz na zasadach określonych w Statucie, formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

11.  Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego nauczania.

12.  Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania/przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

1)      dla uczniów klas I – III – od 6 do 8 godzin prowadzonych w co najmniej 2 dniach,

2)      dla uczniów klas IV – VI – od 8 do 10 prowadzonych w co najmniej 3 dniach,

3)      dla uczniów klas VII-VII – od 10 do 12 prowadzonych w co najmniej 3 dniach,

dla dziecka od 4 do 6 godzin w ciągu co najmniej 2 dni.

13.  Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach
i imprezach szkolnych.

14.  Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do Szkoły. Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, która wydała orzeczenie i organ prowadzący.

 

ROZDZIAŁ 8

 

INDYWIDUALNY TOK NAUKI, INDYWIDUALNY PROGRAM NAUKI

 

§ 48.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

1)      wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

2)      oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu (przedmiotów) na koniec roku/półrocza.

2.      Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.

3.      Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4.      Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5.      Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany
w czasie całego roku szkolnego.

6.      Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN  i IPN  mogą wystąpić:

1)      rodzice/prawni opiekunowie ucznia,

2)      wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

3)      uczeń niepełnoletni – za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

7.      Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach
i osiągnięciach ucznia.

8.      Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.

9.      W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.

10.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

11.  Dyrektor zezwala na ITN i IPN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

12.  W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13.  Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

14.  Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

15.  Uczniowi, któremu zezwolono na ITN i IPN, Dyrektor wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

16.  Uczeń realizujący ITN i IPN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

17.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)      uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,

2)      zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych
z nauczycielem.

18.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w systemie 1 godziny tygodniowo lub
2 godziny co dwa tygodnie.

19.  Rezygnacja z ITN i IPN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

20.  Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

21.  Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

22.  Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

23.  Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

24.  Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce: „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej

 

§ 49.1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych, ustala się co następuje:

1)      Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i grup etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz własnej historii i kultury poprzez:

a)      naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,

b)     naukę historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości narodowej,

c)      prowadzenie zajęć artystycznych lub innych dodatkowych zajęć.

 

§ 50.1. Naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej, nauczanie historii, geografii i kultury kraju pochodzenia mniejszości oraz zajęcia artystyczne lub inne zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor na pisemny wniosek, składany – na zasadzie dobrowolności – przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

2.    Wnioski, o których mowa w ust. 1, składa się Dyrektorowi w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłaszaniu do Szkoły – są one ważne do czasu ukończenia szkoły.

3.    Złożenie wniosku w danym roku szkolnym (nie później niż do czerwca) skutkuje od następnego roku szkolnego.

4.    Wgląd do wniosków (deklaracji) posiadają, poza Dyrektorem, upoważnieni przedstawiciele organów prowadzących i nadzoru pedagogicznego oraz Najwyższej Izby Kontroli.

5.    Na zajęcia mniejszości narodowej uczęszczają tylko uczniowie, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli deklaracje i dla nich są to obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

6.    Nauczanie języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej odbywa się na podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku w Szkole przez Dyrektora oraz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania.

 

§ 51.1. W Szkole można organizować, w miarę posiadanych środków finansowych, zajęcia artystyczne  i inne zajęcia, umożliwiające podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

 

§ 52.1.Szczegółowe warunki i sposoby organizowania nauczania języka mniejszości narodowej regulują aktualne przepisy prawa oświatowego w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 

 

 

ROZDZIAŁ 9

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 53.1. Uchylono.

2.      Uchylono.

3.      Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

4.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania,

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie.

6.      Przyjmuje się zasadę, że główny ciężar informacyjny w kontekście oceniania spoczywa na ocenianiu bieżącym i jest sprecyzowany w Przedmiotowym Systemie Oceniania zwanym dalej PSO.

7.      Ocenianie dzieci z umiarkowanym i głębokim upośledzeniem umysłowym podlega odrębnym przepisom.

8.      Jeżeli dane zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w I semestrze, to klasyfikacyjna ocena śródroczna jest automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.

 

§ 54.1. ZWO ma na celu:

1)      informowanie  ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach  w tym zakresie,

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)      motywowanie  ucznia  do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)      dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod dydaktyczno-wychowawczych,

7)      monitorowanie bieżącej pracy ucznia.

2.      ZWO obejmuje:

1)      określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)      kryteria oceniania zachowania,

3)      sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4)      warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych,

5)      tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)      warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)      warunki i sposób przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom  informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce, zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3.      Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Rodzic/prawny opiekun otrzymuje informację zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu od wychowawcy klasy na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

5.      Przez cały rok szkolny wymagania edukacyjne dostępne są w gabinecie Dyrektora.

6.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (pierwsza godzina wychowawcza) i rodziców/prawnych opiekunów - pierwsze zebranie - o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,

3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7.      W ocenianiu obowiązują zasady:

1)      zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych,

2)      zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie,

3)      zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen,

4)      zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu,

5)      zasada otwartości – wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji             w oparciu o okresową ewaluację,

6)      uchylono.

8.      Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w Statucie.

9.      Ze sprawdzonymi i ocenionymi pracami pisemnymi uczeń zapoznaje się na lekcji.

10.  Prace te są przechowywane u nauczyciela przedmiotu w okresie trwania roku szkolnego.

11.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom.

12.   Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia,  u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust. 13 i 14.

13.  Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej z zastrzeżeniem ust. 14.

14.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

15.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

16.  Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

17.  Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1)     Dyrektor, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

18.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych/informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

19.  Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

20.  Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według kryteriów przedmiotowych ustalonych na początku roku  szkolnego  przez poszczególnych nauczycieli.

21.  Szczegółowe wymagania edukacyjne, wynikające z podstawy programowej                               i realizowanych przez   nauczycieli programów nauczania posiadają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

22.  W Szkole realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne „Wychowanie do Życia
w Rodzinie”.

1)      Uczeń nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzic zgłosi Dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw w udziale ucznia na zajęciach.

2)      Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

3)      Na świadectwie szkolnym nie odnotowuje się uczestnictwa w zajęciach.

 

§ 55.1. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum 3 oceny – uwzględniając różne formy aktywności.

2.      Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

1)      odpowiedzi ustne (krótkie i długie wypowiedzi na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej z ostatniego działu),

2)      prace pisemne (ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, wywiady, opracowania, dyktanda, testy, sprawdziany, prace klasowe, konkursy, itp.),

3)      różne formy aktywności na lekcji (praca indywidualna i w grupie, praca z mapą
i atlasem, tekstem źródłowym, udziału  w grupach dydaktycznych, inscenizacjach, gra na instrumentach, śpiew, itp.),

4)      zadania domowe,

5)      inne (ocena za zeszyt, notatki w zeszycie przedmiotowym, udział w konkursach przedmiotowych, doświadczeniach praktycznych, reprezentowanie szkoły
w konkursach, przeglądach itp.)

6)      projekty grupowe.

3.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń musi zaliczyć je w terminie do dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Niewywiązywanie się z obowiązku skutkuje oceną niedostateczną.

4.      Szczegółowe formy, zasady, częstotliwość bieżącego oceniania uczniów
z poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania
z poszczególnych przedmiotów.

5.      Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

6.      Informacje o ocenach uczniów rodzice/prawni opiekunowie otrzymują w formie pisemnej w czasie zebrań z wychowawcą (wg harmonogramu zebrań na dany rok szkolny) oraz w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami.

7.      W klasach I - III informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej rodzice/prawni opiekunowie otrzymują w formie ustnej na podstawie ocen bieżących, zapisów w dzienniczku ucznia, zapisów w zeszycie wychowawcy na ostatnim informacyjnym zebraniu rodziców bieżącego roku szkolnego.

8.      Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie lub pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym ołówkiem.

9.      Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania. Praca kontrolna powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą.

10.  W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie dwie "duże" prace klasowe                               z poszczególnych przedmiotów, ale nie więcej niż jedna dziennie.

11.  Sprawdziany pisemne z 1 - 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczycieli i mogą odbywać się na każdej lekcji.

12.  Sprawdzone prace klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni, sprawdziany w ciągu 3 najbliższych lekcji.

13.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi
i jego rodzicom/prawnym opiekunom:

1)     testy, sprawdziany i prace klasowe są zwracane nauczycielowi i przechowywane przez niego do końca roku szkolnego.

14.  Na wniosek ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów, jest udostępniana do wglądu dokumentacja dotycząca:

1)     egzaminu klasyfikacyjnego,

2)     egzaminu poprawkowego,

3)     zgłaszanych zastrzeżeń do wystawianych ocen,

4)     oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania.

15.  Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego
i zgłaszanych zastrzeżeń do wystawionych ocen udostępniana jest do wglądu u Dyrektora Szkoły.

16.  Uczeń może poprawić niezadawalającą go ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu         w terminie i formie wskazanej przez nauczyciela, nie później jednak niż do dwóch tygodni od dnia odczytania wyników. Uczeń ma prawo do jednokrotnego podejścia do poprawy. Ocena  z poprawy jest wpisywana do dziennika. Obie oceny są brane pod uwagę przy ustalaniu oceny rocznej (semestralnej).

17.  W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.

18.  Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie (przynajmniej jeden raz                 w miesiącu), uwzględniając różne formy aktywności ucznia.

19.  Prace pisemne oceniane są według następującej skali:

 

100% - 99%       cel.

98% - 91 %      bdb.

                                                            90% – 71 %      db.

70% – 51 %     dst.

50% – 31 %     dop.

   30% – 0 %     nast.

 

Nieprzygotowanie ucznia do zajęć

 

§ 56.1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie określonej
w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. Prawo to nie dotyczy prac klasowych.

2.      Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie.

3.      Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależnie od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

 

Kryteria oceny osiągnięć edukacyjnych

 

§ 57.1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen sformułowane są               w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez nauczycieli z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.

2.      Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania-na podstawie tego orzeczenia,

3)      posiadającego opinię poradnie psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania-na podstawie tej opinii,

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punkcie 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczna w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy,

5)      posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego-na podstawie tej opinii.

3.      Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III Szkoły i nie później niż do ukończenia Szkoły.

4.      Pierwszy etap edukacyjny (klasy I – III).

1)      Ocenianie bieżące w klasach I – III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć ustala się według skali:

STOPIEŃ

STOPIEŃ WYRAŻONY SŁOWNIE

DOPUSZCZALNY SKRÓT

6

celujący

cel.

5

bardzo dobry

bdb.

4

dobry

db.

3

dostateczny

dst.

2

dopuszczający

dop.

1

niedostateczny

ndst.

 

2)      Dopuszcza się poszerzenia skali ocen przez stosowanie znaku „+” (podwyższenie oceny) i znaku „-” (obniżenie oceny).

3)      Ocenianie bieżące w klasach I – III jest dokumentowane w dzienniku.

4)      Wyznacznikami określonej oceny są szczegółowe wymagania edukacyjne ucznia opracowane przez nauczycieli.

5)      Śródroczna/roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.

6)      Ocena opisowa budowana jest na podstawie bieżącej obserwacji pracy ucznia, kart pracy, zeszytów, ćwiczeń, wypowiedzi ustnych i innych form aktywności wynikającej ze specyfiki zajęć.

7)      Roczna ocena opisowa klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8)      Śródrocznej oceny opisowej dokonuje wychowawca w dzienniku na podstawie ocen opisowych nauczycieli uczących w danej klasie, stanowiących załączniki do kart klasyfikacyjnych klasy.

9)      Rocznej oceny opisowej dokonuje wychowawca w dzienniku i arkuszu ocen  na podstawie ocen opisowych nauczycieli uczących w danej klasie, stanowiących załączniki do kart klasyfikacyjnych klasy.

 

5.      Drugi etap edukacyjny (klasy IV – VIII).

 

1)      Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne  śródroczne i roczne oraz końcowe, z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się według skali:

 

 

 

STOPIEŃ

STOPIEŃ WYRAŻONY SŁOWNIE

DOPUSZCZALNY SKRÓT

6

celujący

cel.

5

bardzo dobry

bdb.

4

dobry

db.

3

dostateczny

dst.

2

dopuszczający

dop.

1

niedostateczny

ndst.

 

 

2)      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3)      W ocenianiu bieżącym dopuszcza się rozszerzoną skalę ocen przez stosowanie „+”             i „-”. Nauczyciel może używać „+” i „-” oraz zamieniać je na oceny zgodnie z regułą:

a)    +++        ocena bardzo dobra

b)    ++-        ocena dobra

c)     +--         ocena dostateczna

d)     ---         ocena niedostateczna

4)      Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne  ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne poprzez wpisy w dziennikach.

5)      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.

6)      Roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne poprzez wpisy do dzienników,  a wychowawca dokonuje wpisu do arkuszy ocen.

7)      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

8)      Ogólne zasady ustalania kryteriów ocen z poszczególnych przedmiotów:

a)      stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania programowe, będące efektem samodzielnej pracy, wynikające z indywidualnych zainteresowań oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z zakresu programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych             i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym, wojewódzkim bądź rejonowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

b)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, łączy wiedzę z różnych przedmiotów i dziedzin  oraz stosować ją w różnych sytuacjach, bierze udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych  i innych,

c)   stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych  programem nauczania, ale opanował treści złożone trudniejsze od zaliczanych do wymagań podstawowych oraz poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje problemy typowe, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

d)     stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych; wiadomości podstawowe potrafi logicznie łączyć oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności pozwalające rozwiązywać typowe problemy o średnim stopniu trudności,

e)      stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

ma braki  w opanowaniu treści zawartych w podstawach programowych, ale braki te nie uniemożliwiają dalszego kształcenia oraz rozwiązuje typowe zadania i problemy o niewielkim stopniu trudności, często powtarzające się  w procesie nauczania,

f)       stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawach programowych oraz nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, co uniemożliwia mu kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji.

9)      Szczegółowe   kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów stanowią załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

6.      Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.

 

Kryteria oceny zachowania

 

 

§ 58.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 

2.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania począwszy od klasy IV ,                      z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe, 

2)      bardzo dobre, 

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

3.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględniać wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5.      Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na :

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.

6.      Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. Ustala się następujący tryb postępowania:

1)      punktowy system oceniania, którego treść znajduje się w ust. 11,

2)      samoocena ucznia, którą dokonuje dwa razy w ciągu roku szkolnego (po koniec I i II semestru) i przedstawia wychowawcy klasy,

3)      opinia zespołu uczniowskiego rozumiana jako opinia uczniów danej klasy sformułowana w toku dyskusji,

4)      opinia nauczycieli, pedagoga szkolnego  i wychowawcy z uzasadnieniem                                                 i udokumentowaniem w informacjach o uczniach.

7.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów - pierwsza godzina wychowawcza oraz ich rodziców/prawnych opiekunów – pierwsze zebranie, o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

8.      Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca ustala ostateczną ocenę zachowania i informuje o niej ucznia i rodzica/prawnego opiekuna poprzez wpis do dzienniczka ucznia.

9.      W wyjątkowych przypadkach gdy uczeń rażąco uchybił ogólnym kryteriom oceny                   z zachowania po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji przez Radę Pedagogiczną wychowawca klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem może zmienić wcześniej ustaloną ocenę zachowania. Musi poinformować o tym fakcie rodziców ucznia w formie pisemnej poprzez wpis do dzienniczka ucznia. Uczeń następnego dnia okazuje wychowawcy podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów informację o ocenie.

10.  Szczegółowe kryteria ocen z zachowania:

1)      ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga maksymalne wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy
i innych uwarunkowań, zawsze jest przygotowany do zajęć, aktywnie w nich uczestniczy i podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych,

b)      nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień,

c)      zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w formie pisemnej lub osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna – najpóźniej w ciągu tygodnia od powrotu  ucznia do Szkoły), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań,

d)     godnie reprezentuje Szkołę w konkursach, turniejach, zawodach sportowych, akademiach szkolnych i środowiskowych lub aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

e)      jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,

f)       wzorowo zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników szkoły oraz innych osób w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

g)      zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,

h)      troszczy się o własne zdrowie i higienę osobistą, nie ulega nałogom,

i)        dba o czystość klasy, Szkoły i terenu wokół niej,

j)        reaguje na przejawy wandalizmu,

k)      jest uczciwy, prawdomówny, koleżeński oraz chętnie służy pomocą innym,

l)        przykładnie zachowuje się na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz w czasie przerw,

m)    dba o schludny i estetyczny wygląd,

n)      nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

2)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga bardzo dobre wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy
i innych uwarunkowań,

b)      nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień,

c)       zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w formie pisemnej lub osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna – najpóźniej w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do Szkoły), wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie,

d)     godnie reprezentuje Szkołę w konkursach, turniejach, zawodach sportowych, akademiach szkolnych i środowiskowych lub aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,  jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,

e)      jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,

f)       właściwie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników Szkoły oraz innych osób w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

g)      zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia,

h)      troszczy się o własne zdrowie i higienę osobistą, nie ulega nałogom,

i)        dba o czystość klasy, Szkoły i terenu wokół niej,

j)        reaguje na przejawy wandalizmu,

k)      jest uczciwy, prawdomówny, koleżeński oraz chętnie służy pomocą innym,

l)        przykładnie zachowuje się na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych oraz w czasie przerw,

m)    dba o schludny i estetyczny wygląd,

n)      nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

3)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga dość wysokie wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy               i innych uwarunkowań,

b)      ma do 5 godzin  i 5 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze,

c)       zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w formie pisemnej lub osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna – najpóźniej w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do Szkoły) i stara się wykonać  powierzone mu prace i zadania,

d)     bywa taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować,

e)      zdarzyło się, że (1-2 razy) spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę,

f)       na ogół troszczy się o własne zdrowie i higienę osobistą, nie ulega nałogom,

g)      odpowiednio zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników Szkoły oraz innych osób w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, dba o czystość klasy, Szkoły              i terenu wokół niej,

h)      dba o czystość klasy i terenu wokół niej,

i)        nie dopuszcza się do aktów wandalizmu,

j)        jest uczciwy, prawdomówny, koleżeński oraz chętnie służy pomocą innym,

k)      prawidłowo zachowuje się na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych oraz w czasie przerw,

l)        dba o schludny i estetyczny wygląd,

m)    nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

4)      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      osiąga przeciętne wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,

b)      ma od 6 do 10 godzin i od 6 do 10 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze,

c)      zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w formie pisemnej lub osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna – najpóźniej w ciągu tygodnia od powrotu  ucznia do Szkoły) lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań,

d)     czasami zachowuje się nietaktownie lub nie panuje nad emocjami, używa mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,

e)      swoim postępowaniem kilkakrotnie spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób albo zlekceważył takie zagrożenie, ale reagował na zwracane mu uwagi,

f)       nie troszczy się o własne zdrowie i higienę osobistą, ale nie ulega nałogom,

g)      z reguły właściwie zachowuje się wobec nauczycieli, pracowników Szkoły oraz innych osób w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,

h)      zwykle dba o czystość klasy, Szkoły i terenu wokół niej,

i)        nie dopuszcza się do aktów wandalizmu,

j)        jest uczciwy, prawdomówny, koleżeński,

k)      z reguły poprawnie zachowuje się na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych
i pozaszkolnych oraz w czasie przerw (ma nie więcej niż 5 uwag z zachowania),

l)        dba o schludny i estetyczny wygląd,

m)    nie korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

5)      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (ma od 11 do 15  godzin  i od 11 do 15 spóźnień nieusprawiedliwionych w semestrze),

b)     osiąga niskie wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań,

c)      na ogół nie dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień w formie pisemnej lub osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna – najpóźniej w ciągu tygodnia od powrotu ucznia do Szkoły) lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace
i zadania,

d)     zwykle zachowuje się nietaktownie, czasami używa wulgaryzmów                               w rozmowach czy dyskusjach,

e)      swoim postępowaniem stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób i nie zawsze reaguje na zwracane mu uwagi,

f)