PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO:

 

Ø  Konstytucja RP art.48.ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1.

Ø  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Konwencja o Prawach Dziecka

Ø  Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U z 2019r. poz. 1148).

Ø  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  ( Dz. U. z 2018 r. poz.967 ze zm.).

Ø  Rozporządzenie MEN z dn. 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólne dla szkoły policealnej                ( Dz.U z 2017r. poz. 356).

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 18.08.2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach    i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej                    i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. ( Dz.U. z 2015 r. poz.1249 z późn. zm.).

Ø  Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie.

 

I. Założenia ogólne

1.Wychowanie i profilaktyka szkolna ma na celu wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

2.Praca wychowawcza to zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli, które prowadzi do osiągnięcia celów zawartych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym.

3.Działania wychowawcze-profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, wspomagani przez wszystkich pracowników szkoły.

4.Podniesienie prestiżu i rangi szkoły wolnej od uzależnień w środowisku

 

II. Zadania wychowawczo – profilaktyczne.

Zadania szkoły:

- opieka wychowawców ukierunkowana na osiągniecie pełnej dojrzałości psychicznej, fizycznej,

  społecznej, aksjologicznej, biologiczny i psychologiczny rozwój wychowanków,

- ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej,

- przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia,

- skoordynowanie działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,

- współpraca z rodzicami w budowaniu postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia.

- zapobieganie powstaniu wśród dzieci i młodzieży niekorzystnych problemów społecznych,

- rozwijanie poczucia własnej wartości – samopoznanie, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach, walka ze stresem,

- dążenie do asertywności,

- efektywne wykorzystywanie czasu wolnego, rozwój twórczy zainteresowań uczniów ( kółka zainteresowań),

- realizacja zadań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Zadania nauczyciela:                               

- kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swej osobowości,                        - kształtowanie hierarchii systemu wartości,

- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej i społecznej, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego  czasu,                     

- budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę,

- zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz

  właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów różnych zachowań swoich i innych osób,                                - wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą, społecznością lokalną,                                                           - wspieranie edukacji mającej na celu modelowanie postaw prozdrowotnych   i prospołecznych,

- budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśniczej, wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyboru, kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju człowieka,

- rozwijanie świadomości właściwego korzystania ze środków masowego przekazu,                                 - zapoznanie uczniów z podstawowa wiedzą na temat różnego rodzaju uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia.

 

III. Misja szkoły:

   We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw              i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka. Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i wychowuje na miarę XXI wieku.

Dążymy do tego by:

Nasi uczniowie – byli rzetelnie przygotowani do nauki i życia we współczesnym świecie.

Ich rodzice – aktywnie wspierali szkołę i współtworzyli ją.

Pracownicy szkoły – mieli satysfakcję z wykonywanej pracy i odnosili sukcesy.

 

Szkoła – była placówką cenioną i uznawaną w środowisku, której klimat sprzyja zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

   

IV. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie:

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie:

a)      w swoim postępowaniu dąży do prawd,

b)      jest świadomy życiowej użyteczności, zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,

c)      ma ukształtowany nawyk dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

d)      wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne,

e)      wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu problemów,

f)       jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

Absolwent Szkoły Podstawowej w Iwinie to młody człowiek, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu.

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek:

a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,

b) działający na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska,

        c) twórczo myślący,

        d) umiejący skutecznie się porozumiewać,

        e) umiejący stale się uczyć i doskonalić,

        f) umiejący planować swoja pracę i ją organizować,

       

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl życia.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i ludzi.

 

V. Odbiorcy programu

Odbiorcy programu to uczniowie klas I-VII.

VI. Informacje o realizatorach działań

Nauczyciele, wychowawcy, posiadający umiejętność nawiązywania prawidłowego kontaktu z uczniami, duży zasób wiedzy pedagogicznej, mądrość życiowa, autentyczność.

VII. Spodziewane efekty

- ukształtowanie poczucia tolerancji, kultury osobistej, uczciwości, dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, przestrzegania prawa,

- aktywne i ciekawe poznawania świata przez uczniów,

- nabycie nawyku obowiązków, samodzielny, promujący zdrowy styl życia,

- nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich problemów                   i ukierunkowanie ewentualnych działań profilaktycznych,

- zapobieganie zjawisku patologii wśród dzieci i młodzieży, nie podejmowanie zachowań ryzykownych,

- uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych i niesienie im pomocy,

- uatrakcyjnienie czasu wolnego po zajęciach szkolnych,

- rozwinięcie poczucia własnej wartości,

 

       Szanując indywidualność i godność każdego ucznia wspomagamy go w dążeniach do wszechstronnego rozwoju. W swoich działaniach kierujemy się uniwersalnymi wartościami moralnymi, tolerancją, patriotyzmem, solidarnością, demokracją, wolnością i sprawiedliwością społeczną.   Kultywujemy tradycję, a wszystkie działania pedagogiczne, opiekuńczo - wychowawcze i profilaktyczne orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich losy. Ściśle współpracujemy z rodzicami, ( którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w ich rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania

Sposoby realizacji

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

1. Monitorowanie nieobecności w szkole, dyscyplina na zajęciach szkolnych

1.Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych.

2.Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne.

3. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych.

Wszyscy nauczyciele,

wychowawcy, pedagog

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

4.Organizacja indywidualnych spotkań z rodzicami, dotycząca nieuzasadnionych nieobecnościach uczniów na zajęciach.                                                5. Współpraca z policją, sądem rodzinnym, kuratorami, asystentem rodziny.                                6.Przeprowadzenie na godzinie z wychowawcą zajęć odnośnie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie przestrzegania w/w zasad.

Wychowawcy, pedagog

 

Według potrzeb

 

 

 

 

 

 

IX.2019r.

 

2. Stworzenie systemu pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze

 

 

1. Prowadzenie teczek uczniów  dotyczących realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.                      

Pedagog

Wg potrzeb

2.Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów:

a) zajęcia korekcyjno –kompensacyjne,

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

c) zajęcia logopedyczne,                                       d) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,

e) zajęcia rewalidacyjne.

Wychowawcy klas, nauczyciele prowadzący zajęcia,  pedagog , logopeda

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

3.Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą:

a) zorganizowanie indywidualnych spotkań z logopedą.

4.Systematyczna współpraca z instytucjami zajmującymi się wspieraniem uczniów i rodzin z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Gminną itp.

6.Uwzględnianie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwartych w opiniach i orzeczeniach.

Wychowawcy, pedagog,

 

Logopeda

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciel

Według potrzeb

 

I semestr

 

 

 

 

 

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów oraz systematyczne motywowanie uczniów do nauki

 

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów:

a) diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień uczniów – lekcje z wychowawcą,

b) organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, zainteresowania i pasje uczniów.

Wszyscy nauczyciele,

pedagog

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

2.  Przygotowanie i udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, technicznych, sportowych – szkolnych i między szkolnych.

3. Promowanie osiągnięć uczniów: eksponowanie prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach przedmiotowych, stronie internetowej szkoły i Gminy Grzmiąca oraz pochwała na apelu.

4. Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz systemu oceniania wobec uczniów.

5.Stosowanie pochwał w przypadku najmniejszych sukcesów, wobec uczniów wymagających wsparcia,                6. Przeprowadzanie z uczniami rozmów motywujących do nauki.

7. Udział uczniów w koncertach umuzykalniających.

8. Organizacja Dnia Matematyki.

9. Organizacja Dnia Przedmiotów Przyrodniczych.

8. Udział uczniów w innowacjach:

a) „Kostek mądrala odkrywa tajemnice ludzkiego ciała”,

 

b) „Papierowe cuda”,

 

 

c) „ Papierowy świat matematyki- książkowe origami”.

 

Ewa Owczarska

 

Anna Purgal

Beata Laube

Cały rok

4. Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, społecznych w celu

przeciwdziałania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa             w szkole i poza nią.

 

 

1.Organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem na temat:

a) sposobów rozwiązywania konfliktów,

b) asertywności,

c) budowania poczucia własnej wartości,                                                                          d) umiejętności pracy w zespole i rozwiązywania problemów w grupie,                                         e)zachowań agresywnych,                        f)wskazywanie sposobów pomagania rówieśnikom,                                  g)kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

2. Zapraszanie przedstawicieli służb prewencyjnych w celu uświadomienia uczniom konsekwencji ich niewłaściwego zachowania.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

 

I semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg. potrzeb

3.Udział nauczycieli w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, dotyczących profilaktyki.

4.Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią:

a) dyżury nauczycieli na korytarzu,

b) kontrola zachowań w toaletach,

c) sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjść poza szkołę oraz wycieczek,

d) kształtowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w klasie, szkole i środowisku,

e) pogadanki na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły”, bezpieczeństwa w czasie ferii, wakacji i przerw świątecznych,

f) zapoznawanie uczniów z regulaminami wycieczek,

g) realizacja programu wychowania komunikacyjnego (karta rowerowa),

h) opieka nad uczniami oczekującymi na autobus                                 (organizacja zajęć świetlicowych),

i) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku:

- pogadanki związane z zapobieganiem upadkom podczas pracy i zabawy w gospodarstwie rolnym,

- udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi”.

j) udział w Akademii Bezpiecznego Puchatka.

 

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Stokowiec

 

 

 

Pedagog

 

 

 

 

 

 

Violetta Putek

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

IV.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X-XI. 2019r.

5. Reagowanie zgodne z procedurami wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole.                                                  

 

6. Zorganizowanie Dnia Życzliwości w szkole.

 

7.Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia rozmowy.

8.Nabywanie zasad właściwej komunikacji.

9.Kształtowanie umiejętności aktywnego i empatycznego słuchania innych.

10.Ukierunkowanie uczuć i emocji

a) kształtowanie umiejętności okazywania własnych uczuć i emocji,

b) nauka kontroli własnych emocji,

c) umiejętność budowania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem                  ( niwelowanie obgadywania, dokuczania, wyśmiewania, pomawiania),

d) zdobywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem.

11. Udział uczniów w „Nocce             w szkole”.

 

 

12. Podtrzymywanie tradycji rodzinnych oraz wzbudzanie empatii dla osób starszych i potrzebujących:

a)prace plastyczne,

b)prace pisemne,

c)tworzenie drzew genealogicznych.

13. Zorganizowanie w szkole akcji „STOP Wulgaryzmom” oraz gazetki tematycznej na holu.

Wychowawcy klas, nauczyciele, pracownicy szkoły, pedagog

 

 

Renata Piątkowska, Anna Purgal,

pedagog

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, K. Lachowska- Majchrzak, A. Purgal

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog

Cały rok

 

 

 

 

 

XI.2019r.

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.2019r.

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

I semestr

 

5. Prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomagania uczniów i wychowanków w ich rozwoju.

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu:

a) pogadanki/lekcje wychowawcze,

b) propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na SKS oraz w konkursach i zawodach sportowych,

c) Nauka walki fair-play.

 

2.Zapoznawanie młodzieży z zasadami zdrowego odżywiania się oraz kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,

poprzez pogadanki, dyskusje, konkursy plastyczne.

3.Zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie uczniów przy stolikach szkolnych.

Wszyscy nauczyciele, pedagog, nauczyciel w-f

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

4.Udział w „ Programie dla szkół” (mleko, przetwory mleczne, warzywa i owoce)

Pedagog

 

X.2019- V.2020r.

5.Udział uczniów w kołach promujących aktywny i zdrowy styl życia, np. „Klub Wiewiórka”.

Opiekun Klubu Wiewiórka

Cały rok szkolny

 

6.Realizacja programów profilaktyki zdrowotnej:

 

 

- Problem z głowy.

Wychowawcy klas I-VIII

Wg potrzeb

- Od uprawy do potrawy

Wychowawcy klas I-III

I sem.

7. Zorganizowanie Światowego Dnia Zdrowia

Ewa Owczarska

Renata Piątkowska

IV.2020r.

8. Udział uczniów klasy I-III w Olimpiadzie Gier i zabaw- Europejski Tydzień sportu.

Wychowawcy klas

IX.2019r.

6. Zapewnienie opieki służb medycznych nad rozwojem fizycznym dziecka.

1.Okresowe badania uczniów.

 

2.Kierowanie i prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej.

 

Pielęgniarka, wychowawca

Pielęgniarka, nauczyciel w-f

 

Cały rok

 

 

 

7. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, środków multimedialnych.

 

 

 

1.Udział uczniów w pogadankach nt. środków uzależniających i konsekwencji ich spożywania, np.:

a) środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,

b) tytoniu,

c) alkoholu.

2.Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych środków multimedialnych:

a) stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez technologię informatyczną,

b) wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych pozalekcyjnych, multimediów, Internetu,

c) udział w akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”.

3.Organizowanie zajęć z wychowawcą, pedagogiem na temat Cyberprzemocy.

4.Promowanie na stronie internetowej szkoły bezpiecznych stron.

5.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinku, Komenda Powiatową Policji w Szczecinku oraz terapeutą w zakresie profilaktyki uzależnień. Prowadzenie pogadanek w klasach IV-VIII nt. Środków psychoaktywnych.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Udział uczniów w Gminnym Konkursie „Profilaktyka Uzależnień.”

Nauczyciel WDŻ, pedagog

I semestr

8.Organizowanie i udział w przedstawieniach profilaktycznych.

Pedagog

Według potrzeb

9. Realizacja w klasie V programu Domowych detektywów „Jaś i Małgosia na tropie” rekomendowanego przez MEN

Pedagog, wychowawca klasy

II semestr

10.Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców nt. środków psychoaktywnych.

 

Pedagog

II semestr

8.Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza

 

1.Działanie Rady Wolontariatu:

a) propagowanie idei wolontariatu,

b) organizowanie w szkole i środowisku lokalnych akcji charytatywnych m.in. zbiórka nakrętek plastikowych, opieka nad starym cmentarzem,

2.Współpraca z UNICEF:

a) pogadanki,

b) pokazy multimedialne,

c) akcje charytatywne.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

 

 

 

 

Pedagog

Cały rok szkolny, według potrzeb

 

 

 

 

Wg. potrzeb

9. Kształtowanie kultury języka poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

 

1. Udział w podsumowaniu akcji  „Przyjaciele książki”.

2. Wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej: prasy, encyklopedii i słowników.

3. Prowadzenie lekcji bibliotecznych.

4. Realizacja innowacji:, „Aby język giętki powiedział, co pomyśli głowa”,

 

5. Udział w akcjach i projektach czytelniczych.

 

 

 

6.Pasowanie uczniów klasy I na ucznia i czytelnika.

 

 

7.Utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie.

8.Udział w konkursach literackich, recytatorskich, ortograficznych, czytelniczych, historycznych.

9.Wyjazdy do kina, teatru, przedstawienia profilaktyczne odbywające się w szkole.

 

Renata Piątkowska Nauczyciel                       biblioteki,

 

 

 

 

Karolina Lachowska-Majchrzak

 

 

Nauczyciel                       biblioteki, wszyscy nauczyciele

 

 

Nauczyciel                       biblioteki,

wychowawca kl. I

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2020r.

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.2019r.

 

 

 

 

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Kształtowanie u ucznia postawy przynależności do środowiska szkolnego, lokalnego, narodowego                         i europejskiego.

 

 

 

 

1.Zapoznanie z sylwetką patrona szkoły, sztandarem:

a) lekcje poświęcone patronowi szkoły,

b) akademia z okazji dnia patrona szkoły,

c) gazetki ścienne.

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciel muzyki, nauczyciel języka polskiego                           

V.2020r.

2.Organizowanie imprez służących integracji środowiska szkolnego:

a)wycieczki szkolne, ogniska, pikniki, zabawy szkolne, zajęcia integracyjne międzyklasowe,

b) organizowanie apeli, akademii,

c)organizowanie imprez szkolnych: andrzejki, jasełka, Zabawa Karnawałowa i Walentynki, Dzień Wiosny

Nauczyciele  odpowiedzialni za imprezy szkolne, wychowawcy 

         

         

 

W ciągu roku

 

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez

3.Aktywna praca Samorządu Uczniowskiego:

a) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych, zmianami do Statutu Szkoły, innych regulaminów wewnątrzszkolnych,

b) organizacja wydarzeń szkolnych; Pasowanie na ucznia klasy I, Zabawa Karnawałowa i Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny.

Opiekun samorządu uczniowskiego, samorząd uczniowski, wychowawcy klas

 

                                       

W ciągu roku

 

 

 

 

Zgodnie z kalendarzem imprez

4.Poznawanie i kontynuowanie tradycji szkoły i wsi:

a)  zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi i organizacja spotkań wigilijnych,

b) organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego i konkursu „Kartka, stroik świąteczny”,

c) jasełka,                                                                   d) zapoznawanie uczniów z tradycjami wielkanocnymi:

- zorganizowanie kiermaszu,

- wykonanie ozdób świątecznych.

Wychowawcy klas, nauczyciel religii, opiekun SKO i Samorządu Uczniowskiego

                                                

Zgodnie z kalendarzem imprez

 

 

 

II semestr

5.Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz prawami człowieka:

a) zapoznanie ze Statutem Szkoły,

b) zapoznanie z Przedmiotowym Systemem Oceniania,

c) pogadanki na godzinach wychowawczych dot.:

-  obowiązków i praw ucznia,

-  systemu kar i nagród stosowanego w szkole,

d) wybory Samorządów Klasowych i Samorządu Szkolnego.

Wychowawcy klas

 

 

 

 

I semestr

6.Kształtowanie poczucia przynależności do społeczności Europy:

b) pogadanki na godzinach wychowawczych.

Nauczyciele języka polskiego,

wychowawcy klas

W ciągu roku

11. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości

1.Kształtowanie postaw patriotycznych:

a) nauka oraz utrwalanie hymnu państwowego,

b) uczestnictwo w obchodach świąt państwowych, np. Święta Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Poznawanie symboli narodowych i kształtowanie nawyku okazywania im szacunku:

a) udział w apelach i uroczystościach szkolnych i patriotycznych.

3. Udział w akcji BohaterOn

 

Nauczyciele odpowiedzialni za imprezy/uroczystości szkolne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

W ciągu roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI.2019r.

 

12. Współpraca z rodzicami   i instytucjami wspomagającymi szkołę

1.Kształtowanie integralnych działań wychowawczych szkoły i rodziny:

a) zebrania z rodzicami:

-informacja o postępach w nauce, oraz zachowaniu,

- zachęcenie rodziców do współpracy we wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych zaistniałych w szkole,

- zapoznawanie rodziców ze Statutem, Przedmiotowym Systemem Oceniania, punktową oceną z zachowania w kl. IV-VIII,

b) współpraca oraz udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych,

c) rozmowy z uczniami, rodzicami, w celu bieżącego monitoringu sytuacji uczniów.

2.Wzmacnianie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego:

a) stworzenie opieki i pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów,

b) poradnictwo dla rodziców:

- rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu pomoc w procesie wychowania oraz w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych,

- kierowanie do ekspertów i lekarzy specjalistów,

c) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, Asystentem rodziny.

 

Dyrektor,

wychowawcy, pedagog

W ciągu roku

13. Kształtowanie postaw ekologicznych          i zapobieganie degradacji środowiska

 

1.Udział w akcjach ekologicznych:

a) Sprzątanie Świata,

b) zbiórka kasztanów i żołędzi dla Wojskowego Koła Łowieckiego RYŚ,

c) konkurs plastyczny.                                         

Nauczyciele, wychowawcy klas

W ciągu roku

Monitoring i ewaluacja

Monitoring programu wychowawczo-profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji                               i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana będzie na zakończenie I i II semestru każdego roku szkolnego.

Narzędzia monitorujące: obserwacja zachowań uczniów, dyskusje z uczniami i z rodzicami, analiza dokumentów szkolnych, wywiady z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.

Narzędzia ewaluacyjne: informacje udzielane przez nauczycieli, uczniów i rodziców, informacje zebranych podczas spotkań z rodzicami, informacje dotyczące współpracy z instytucjami wspomagającymi, sprawozdania opiekunów kółek, ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wnioski z nadzoru dyrektora, dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole, opinie, orzeczenia wydane przez PPP Szczecinek, Ocena sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami, analiza punktów z zachowania, obserwacja i ocena zachowań.

Ewaluacja działań profilaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.                                        We wrześniu została opracowana i przeprowadzona ankieta wśród: rodziców, uczniów oraz nauczycieli. Wnioski z przeprowadzonych ankiet oraz analiza w/w dokumentacji zostanie wykorzystana podczas realizacji programu.   

 

                                                                                                                           Opracowanie:

Rada Rodziców

Jowita Okurowska

Celina Dziuba-Bartnik